RHB

 
Công bố thông tin, báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo quý 1 / 2017

VSEC_BaoCaoTaiChinhQuy1.2017.pdf 

VSEC_CBTT BCTCQuy1.pdf

VSEC_GiaitrinhLNST.pdf

Báo cáo quý 2 / 2017

VSEC_BCTC_Q2_2017_HNX.pdf 

VSEC_BCTC_Q2_2017_SSC.pdf

VSEC_CBTT_Q2_2017.pdf

VSEC_Giaitrinhbiendong_Q2_2017.pdf

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và BC tỷ lệ an toàn tài chính
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 và Bản Công bố thông tin
Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 đã kiểm toán + Công bố thông tin 

CONTACT US
Phone