RHB

Áp dụng từ ngày 13 tháng 06 năm 2022

TT

Sàn

Hạng

Tỷ lệ cho vay

1

ACB

HOSE

A

50%

2

BID

HOSE

A

50%

3

BVH

HOSE

A

50%

4

CSV

HOSE

A

50%

5

CTG

HOSE

A

50%

6

DCM

HOSE

A

50%

7

DGC

HOSE

A

50%

8

DGW

HOSE

A

50%

9

DPM

HOSE

A

50%

10

FPT

HOSE

A

50%

11

GAS

HOSE

A

50%

12

GEX

HOSE

A

50%

13

GMD

HOSE

A

50%

14

GVR

HOSE

A

50%

15

HCM

HOSE

A

50%

16

HDB

HOSE

A

50%

17

HPG

HOSE

A

50%

18

KDH

HOSE

A

50%

19

MBB

HOSE

A

50%

20

MSB

HOSE

A

50%

21

MSN

HOSE

A

50%

22

MWG

HOSE

A

50%

23

NLG

HOSE

A

50%

24

NVL

HOSE

A

50%

25

PDR

HOSE

A

50%

26

PHR

HOSE

A

50%

27

PLX

HOSE

A

50%

28

PNJ

HOSE

A

50%

29

POW

HOSE

A

50%

30

PVS

HNX

A

50%

31

REE

HOSE

A

50%

32

SAB

HOSE

A

50%

33

SSI

HOSE

A

50%

34

STB

HOSE

A

50%

35

TCB

HOSE

A

50%

36

TPB

HOSE

A

50%

37

VCB

HOSE

A

50%

38

VCG

HOSE

A

50%

39

VHC

HOSE

A

50%

40

VHM

HOSE

A

50%

41

VIB

HOSE

A

50%

42

VIX

HOSE

A

50%

43

VJC

HOSE

A

50%

44

VND

HOSE

A

50%

45

VNM

HOSE

A

50%

46

VPB

HOSE

A

50%

47

VRE

HOSE

A

50%

48

AAA

HOSE

B

40%

49

ASM

HOSE

B

40%

50

BCG

HOSE

B

40%

51

BSI

HOSE

B

40%

52

BWE

HOSE

B

40%

53

DBC

HOSE

B

40%

54

DHC

HOSE

B

40%

55

DPG

HOSE

B

40%

56

DPR

HOSE

B

40%

57

DXG

HOSE

B

40%

58

ELC

HOSE

B

40%

59

FCN

HOSE

B

40%

60

FRT

HOSE

B

40%

61

GIL

HOSE

B

40%

62

HAH

HOSE

B

40%

63

HSG

HOSE

B

40%

64

IDC

HNX

B

40%

65

IJC

HOSE

B

40%

66

ITA

HOSE

B

40%

67

ITC

HOSE

B

40%

68

KBC

HOSE

B

40%

69

KDC

HOSE

B

40%

70

KSB

HOSE

B

40%

71

LCG

HOSE

B

40%

72

LPB

HOSE

B

40%

73

NKG

HOSE

B

40%

74

OCB

HOSE

B

40%

75

PC1

HOSE

B

40%

76

PET

HOSE

B

40%

77

PVD

HOSE

B

40%

78

PVI

HNX

B

40%

79

PVT

HOSE

B

40%

80

SBT

HOSE

B

40%

81

SHB

HOSE

B

40%

82

SHS

HNX

B

40%

83

SSB

HOSE

B

40%

84

TNG

HNX

B

40%

85

TNH

HOSE

B

40%

86

VCI

HOSE

B

40%

87

VCS

HNX

B

40%

88

VGC

HOSE

B

40%

89

VSC

HOSE

B

40%

90

AGG

HOSE

C

30%

91

BFC

HOSE

C

30%

92

CMX

HOSE

C

30%

93

CNG

HOSE

C

30%

94

CRE

HOSE

C

30%

95

CTS

HOSE

C

30%

96

DBD

HOSE

C

30%

97

DHA

HOSE

C

30%

98

DHG

HOSE

C

30%

99

FTS

HOSE

C

30%

100

HAX

HOSE

C

30%

101

HDG

HOSE

C

30%

102

HT1

HOSE

C

30%

103

MSH

HOSE

C

30%

104

NVB

HNX

C

30%

105

PAN

HOSE

C

30%

106

SMC

HOSE

C

30%

107

SZC

HOSE

C

30%

108

TAR

HNX

C

30%

109

TDM

HOSE

C

30%

110

TIP

HOSE

C

30%

111

TMS

HOSE

C

30%

112

TSC

HOSE

C

30%

113

APG

HOSE

C

30%

114

AGR

HOSE

D

20%

115

ANV

HOSE

D

20%

116

BAB

HNX

D

20%

117

BCC

HNX

D

20%

118

BCM

HOSE

D

20%

119

BIC

HOSE

D

20%

120

BMI

HOSE

D

20%

121

BVS

HNX

D

20%

122

CSM

HOSE

D

20%

123

CTD

HOSE

D

20%

124

DIG

HOSE

D

20%

125

DQC

HOSE

D

20%

126

DRC

HOSE

D

20%

127

DXP

HNX

D

20%

128

DXS

HOSE

D

20%

129

EIB

HOSE

D

20%

130

EVE

HOSE

D

20%

131

EVS

HNX

D

20%

132

FIT

HOSE

D

20%

133

FMC

HOSE

D

20%

134

GEG

HOSE

D

20%

135

HBC

HOSE

D

20%

136

HHS

HOSE

D

20%

137

HUT

HNX

D

20%

138

IMP

HOSE

D

20%

139

KHG

HOSE

D

20%

140

KOS

HOSE

D

20%

141

LHG

HOSE

D

20%

142

LSS

HOSE

D

20%

143

MBS

HNX

D

20%

144

MIG

HOSE

D

20%

145

NAF

HOSE

D

20%

146

NCT

HOSE

D

20%

147

NT2

HOSE

D

20%

148

NTP

HNX

D

20%

149

PHC

HOSE

D

20%

150

PLC

HNX

D

20%

151

PLP

HOSE

D

20%

152

PTB

HOSE

D

20%

153

SAM

HOSE

D

20%

154

SCR

HOSE

D

20%

155

SDA

HNX

D

20%

156

STK

HOSE

D

20%

157

TCH

HOSE

D

20%

158

TCM

HOSE

D

20%

159

THD

HNX

D

20%

160

TIG

HNX

D

20%

161

TLG

HOSE

D

20%

162

TLH

HOSE

D

20%

163

VDS

HOSE

D

20%

164

VPI

HOSE

D

20%

Áp dụng từ ngày 24 tháng 05 năm 2022

TT

Sàn

Hạng

Tỷ lệ cho vay

1

ACB

HOSE

A

50%

2

BID

HOSE

A

50%

3

BVH

HOSE

A

50%

4

CSV

HOSE

A

50%

5

CTG

HOSE

A

50%

6

DCM

HOSE

A

50%

7

DGC

HOSE

A

50%

8

DGW

HOSE

A

50%

9

DPM

HOSE

A

50%

10

FPT

HOSE

A

50%

11

GAS

HOSE

A

50%

12

GEX

HOSE

A

50%

13

GMD

HOSE

A

50%

14

GVR

HOSE

A

50%

15

HCM

HOSE

A

50%

16

HDB

HOSE

A

50%

17

HPG

HOSE

A

50%

18

KDH

HOSE

A

50%

19

MBB

HOSE

A

50%

20

MSB

HOSE

A

50%

21

MSN

HOSE

A

50%

22

MWG

HOSE

A

50%

23

NLG

HOSE

A

50%

24

NVL

HOSE

A

50%

25

PDR

HOSE

A

50%

26

PHR

HOSE

A

50%

27

PLX

HOSE

A

50%

28

PNJ

HOSE

A

50%

29

POW

HOSE

A

50%

30

PVS

HNX

A

50%

31

REE

HOSE

A

50%

32

SAB

HOSE

A

50%

33

SSI

HOSE

A

50%

34

STB

HOSE

A

50%

35

TCB

HOSE

A

50%

36

TPB

HOSE

A

50%

37

VCB

HOSE

A

50%

38

VCG

HOSE

A

50%

39

VHC

HOSE

A

50%

40

VHM

HOSE

A

50%

41

VIB

HOSE

A

50%

42

VIX

HOSE

A

50%

43

VJC

HOSE

A

50%

44

VND

HOSE

A

50%

45

VNM

HOSE

A

50%

46

VPB

HOSE

A

50%

47

VRE

HOSE

A

50%

48

AAA

HOSE

B

40%

49

ASM

HOSE

B

40%

50

BCG

HOSE

B

40%

51

BSI

HOSE

B

40%

52

BWE

HOSE

B

40%

53

DBC

HOSE

B

40%

54

DHC

HOSE

B

40%

55

DPG

HOSE

B

40%

56

DPR

HOSE

B

40%

57

DXG

HOSE

B

40%

58

ELC

HOSE

B

40%

59

FCN

HOSE

B

40%

60

FRT

HOSE

B

40%

61

GIL

HOSE

B

40%

62

HAH

HOSE

B

40%

63

HSG

HOSE

B

40%

64

IDC

HNX

B

40%

65

IJC

HOSE

B

40%

66

ITA

HOSE

B

40%

67

ITC

HOSE

B

40%

68

KBC

HOSE

B

40%

69

KDC

HOSE

B

40%

70

KSB

HOSE

B

40%

71

LCG

HOSE

B

40%

72

LPB

HOSE

B

40%

73

NKG

HOSE

B

40%

74

OCB

HOSE

B

40%

75

PC1

HOSE

B

40%

76

PET

HOSE

B

40%

77

PVD

HOSE

B

40%

78

PVI

HNX

B

40%

79

PVT

HOSE

B

40%

80

SBT

HOSE

B

40%

81

SHB

HOSE

B

40%

82

SHS

HNX

B

40%

83

SSB

HOSE

B

40%

84

TNG

HNX

B

40%

85

TNH

HOSE

B

40%

86

VCI

HOSE

B

40%

87

VCS

HNX

B

40%

88

VGC

HOSE

B

40%

89

VSC

HOSE

B

40%

90

AGG

HOSE

C

30%

91

BFC

HOSE

C

30%

92

CMX

HOSE

C

30%

93

CNG

HOSE

C

30%

94

CRE

HOSE

C

30%

95

CTS

HOSE

C

30%

96

DBD

HOSE

C

30%

97

DHA

HOSE

C

30%

98

DHG

HOSE

C

30%

99

FTS

HOSE

C

30%

100

HAX

HOSE

C

30%

101

HDG

HOSE

C

30%

102

HT1

HOSE

C

30%

103

MSH

HOSE

C

30%

104

NVB

HNX

C

30%

105

PAN

HOSE

C

30%

106

SMC

HOSE

C

30%

107

SZC

HOSE

C

30%

108

TAR

HNX

C

30%

109

TDM

HOSE

C

30%

110

TIP

HOSE

C

30%

111

TMS

HOSE

C

30%

112

TSC

HOSE

C

30%

113

APG

HOSE

C

30%

114

AGR

HOSE

D

20%

115

ANV

HOSE

D

20%

116

BAB

HNX

D

20%

117

BCC

HNX

D

20%

118

BCM

HOSE

D

20%

119

BIC

HOSE

D

20%

120

BMI

HOSE

D

20%

121

BVS

HNX

D

20%

122

CSM

HOSE

D

20%

123

CTD

HOSE

D

20%

124

DIG

HOSE

D

20%

125

DQC

HOSE

D

20%

126

DRC

HOSE

D

20%

127

DXP

HNX

D

20%

128

DXS

HOSE

D

20%

129

EIB

HOSE

D

20%

130

EVE

HOSE

D

20%

131

EVS

HNX

D

20%

132

FIT

HOSE

D

20%

133

FMC

HOSE

D

20%

134

GEG

HOSE

D

20%

135

HBC

HOSE

D

20%

136

HHS

HOSE

D

20%

137

HUT

HNX

D

20%

138

IMP

HOSE

D

20%

139

KHG

HOSE

D

20%

140

KOS

HOSE

D

20%

141

LHG

HOSE

D

20%

142

LSS

HOSE

D

20%

143

MBS

HNX

D

20%

144

MIG

HOSE

D

20%

145

NAF

HOSE

D

20%

146

NCT

HOSE

D

20%

147

NT2

HOSE

D

20%

148

NTP

HNX

D

20%

149

PHC

HOSE

D

20%

150

PLC

HNX

D

20%

151

PLP

HOSE

D

20%

152

PTB

HOSE

D

20%

153

SAM

HOSE

D

20%

154

SCR

HOSE

D

20%

155

SDA

HNX

D

20%

156

STK

HOSE

D

20%

157

TCH

HOSE

D

20%

158

TCM

HOSE

D

20%

159

THD

HNX

D

20%

160

TIG

HNX

D

20%

161

TLG

HOSE

D

20%

162

TLH

HOSE

D

20%

163

VDS

HOSE

D

20%

164

VPI

HOSE

D

20%

(áp dụng từ ngày 05 tháng 04 năm 2022)

TT(No)

Mã(Counters) Sàn(Exchanges) Hạng(Grade) Tỷ lệ cho vay(Lending Ratio)
1 STB HOSE A 50%
2 HPG HOSE A 50%
3 DPM HOSE A 50%
4 HSG HOSE A 50%
5 ACB HOSE A 50%
6 DCM HOSE A 50%
7 IJC HOSE A 50%
8 DBC HOSE A 50%
9 TCB HOSE A 50%
10 DGC HOSE A 50%
11 TCH HOSE A 50%
12 PVS HNX A 50%
13 MBB HOSE A 50%
14 SHS HNX A 50%
15 NKG HOSE A 50%
16 VNM HOSE A 50%
17 HDB HOSE A 50%
18 SHB HOSE A 50%
19 VIX HOSE A 50%
20 FPT HOSE A 50%
21 VPB HOSE A 50%
22 PHR HOSE A 50%
23 SBT HOSE A 50%
24 VHC HOSE A 50%
25 CTG HOSE A 50%
26 TPB HOSE A 50%
27 VIB HOSE A 50%
28 GEX HOSE A 50%
29 HDG HOSE A 50%
30 MWG HOSE A 50%
31 LPB HOSE A 50%
32 AAA HOSE A 50%
33 MSB HOSE A 50%
34 REE HOSE A 50%
35 MSN HOSE A 50%
36 VCG HOSE A 50%
37 VCB HOSE A 50%
38 PLX HOSE A 50%
39 BID HOSE A 50%
40 PNJ HOSE A 50%
41 POW HOSE A 50%
42 SSI HOSE A 50%
43 GAS HOSE A 50%
44 VRE HOSE A 50%
45 NVL HOSE A 50%
46 LCG HOSE B 40%
47 KSB HOSE B 40%
48 TVB HOSE B 40%
49 DPR HOSE B 40%
50 VGC HOSE B 40%
51 VHM HOSE B 40%
52 HHS HOSE B 40%
53 PVT HOSE B 40%
54 TV2 HOSE B 40%
55 TVC HNX B 40%
56 DRC HOSE B 40%
57 ITA HOSE B 40%
58 APG HOSE B 40%
59 GVR HOSE B 40%
60 OCB HOSE B 40%
61 BCC HNX B 40%
62 APS HNX B 40%
63 HT1 HOSE B 40%
64 PAN HOSE B 40%
65 DPG HOSE B 40%
66 DGW HOSE B 40%
67 KDC HOSE B 40%
68 GIL HOSE B 40%
69 FCN HOSE B 40%
70 PVI HNX B 40%
71 VND HOSE B 40%
72 VCI HOSE B 40%
73 DIG HOSE B 40%
74 AGR HOSE B 40%
75 DHC HOSE B 40%
76 PC1 HOSE B 40%
77 VCS HNX B 40%
78 TCD HOSE B 40%
79 ELC HOSE B 40%
80 CSV HOSE B 40%
81 SAB HOSE B 40%
82 FMC HOSE B 40%
83 TNG HNX B 40%
84 PET HOSE B 40%
85 BCG HOSE B 40%
86 THD HNX B 40%
87 LSS HOSE B 40%
88 IDC HNX B 40%
89 PDR HOSE B 40%
90 SCI HNX B 40%
91 KDH HOSE B 40%
92 BVH HOSE B 40%
93 VJC HOSE B 40%
94 SZC HOSE C 30%
95 MST HNX C 30%
96 VGS HNX C 30%
97 SMC HOSE C 30%
98 THG HOSE C 30%
99 NSC HOSE C 30%
100 TSC HOSE C 30%
101 EVS HNX C 30%
102 HAX HOSE C 30%
103 SLS HNX C 30%
104 PTB HOSE C 30%
105 CMX HOSE C 30%
106 TLH HOSE C 30%
107 HAP HOSE C 30%
108 S99 HNX C 30%
109 TIP HOSE C 30%
110 MIG HOSE C 30%
111 VPG HOSE C 30%
112 NTP HNX C 30%
113 NLG HOSE C 30%
114 VDS HOSE C 30%
115 BFC HOSE C 30%
116 NAF HOSE C 30%
117 HCM HOSE C 30%
118 MBG HNX C 30%
119 C32 HOSE C 30%
120 LHC HNX C 30%
121 TNH HOSE C 30%
122 MSH HOSE C 30%
123 GMD HOSE C 30%
124 GDT HOSE C 30%
125 RAL HOSE C 30%
126 FTS HOSE C 30%
127 DC4 HOSE C 30%
128 HUB HOSE C 30%
129 TCM HOSE C 30%
130 ASM HOSE C 30%
131 VNE HOSE C 30%
132 BMP HOSE C 30%
133 HAH HOSE C 30%
134 THI HOSE C 30%
135 CTD HOSE C 30%
136 DHG HOSE C 30%
137 CNG HOSE C 30%
138 C69 HNX C 30%
139 ANV HOSE C 30%
140 TAR HNX C 30%
141 NDN HNX D 20%
142 DTD HNX D 20%
143 FIT HOSE D 20%
144 NBB HOSE D 20%
145 EVG HOSE D 20%
146 DHA HOSE D 20%
147 BVS HNX D 20%
148 VNR HNX D 20%
149 STK HOSE D 20%
150 EVE HOSE D 20%
151 BMI HOSE D 20%
152 SSB HOSE D 20%
153 AMV HNX D 20%
154 VC2 HNX D 20%
155 SAM HOSE D 20%
156 L14 HNX D 20%
157 ADS HOSE D 20%
158 LHG HOSE D 20%
159 PGI HOSE D 20%
160 LAS HNX D 20%
161 BIC HOSE D 20%
162 NTL HOSE D 20%
163 PTI HNX D 20%
164 ITC HOSE D 20%
165 EIB HOSE D 20%
166 SAV HOSE D 20%
167 APH HOSE D 20%
168 SMB HOSE D 20%
169 MVB HNX D 20%
170 HMC HOSE D 20%
171 TLG HOSE D 20%
172 HBC HOSE D 20%
173 SHI HOSE D 20%
174 AAT HOSE D 20%
175 TVS HOSE D 20%
176 GSP HOSE D 20%
177 TRA HOSE D 20%
178 HVH HOSE D 20%
179 DCL HOSE D 20%
180 TRC HOSE D 20%
181 MBS HNX D 20%
182 GKM HNX D 20%
183 CKG HOSE D 20%
184 BHN HOSE D 20%
185 LIX HOSE D 20%
186 CTS HOSE D 20%
187 PGC HOSE D 20%
188 DQC HOSE D 20%
189 PLP HOSE D 20%
190 CRE HOSE D 20%
191 BTS HNX D 20%
192 KBC HOSE D 20%
193 TTB HOSE D 20%
194 INN HNX D 20%

 

(áp dụng từ ngày 31 tháng 03 năm 2022)
TT (No) Mã (Counter) Sàn (Exchange) Hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay (Lending Ratio)
1 AAA HOSE A 50%
2 ACB HOSE A 50%
3 BID HOSE A 50%
4 CTG HOSE A 50%
5 DBC HOSE A 50%
6 DCM HOSE A 50%
7 DGC HOSE A 50%
8 DPM HOSE A 50%
9 FPT HOSE A 50%
10 GAS HOSE A 50%
11 GEX HOSE A 50%
12 HDB HOSE A 50%
13 HDG HOSE A 50%
14 HPG HOSE A 50%
15 HSG HOSE A 50%
16 IJC HOSE A 50%
17 LPB HOSE A 50%
18 MBB HOSE A 50%
19 MSB HOSE A 50%
20 MSN HOSE A 50%
21 MWG HOSE A 50%
22 NKG HOSE A 50%
23 NVL HOSE A 50%
24 PHR HOSE A 50%
25 PLX HOSE A 50%
26 PNJ HOSE A 50%
27 POW HOSE A 50%
28 PVS HNX A 50%
29 REE HOSE A 50%
30 SBT HOSE A 50%
31 SHB HOSE A 50%
32 SHS HNX A 50%
33 SSI HOSE A 50%
34 STB HOSE A 50%
35 TCB HOSE A 50%
36 TCH HOSE A 50%
37 TPB HOSE A 50%
38 VCB HOSE A 50%
39 VCG HOSE A 50%
40 VHC HOSE A 50%
41 VIB HOSE A 50%
42 VIX HOSE A 50%
43 VNM HOSE A 50%
44 VPB HOSE A 50%
45 VRE HOSE A 50%
46 AGR HOSE B 40%
47 APG HOSE B 40%
48 APS HNX B 40%
49 BCC HNX B 40%
50 BCG HOSE B 40%
51 BVH HOSE B 40%
52 CSV HOSE B 40%
53 DGW HOSE B 40%
54 DHC HOSE B 40%
55 DIG HOSE B 40%
56 DPG HOSE B 40%
57 DPR HOSE B 40%
58 DRC HOSE B 40%
59 ELC HOSE B 40%
60 FCN HOSE B 40%
61 FMC HOSE B 40%
62 GIL HOSE B 40%
63 GVR HOSE B 40%
64 HHS HOSE B 40%
65 HT1 HOSE B 40%
66 IDC HNX B 40%
67 ITA HOSE B 40%
68 KDC HOSE B 40%
69 KDH HOSE B 40%
70 KSB HOSE B 40%
71 LCG HOSE B 40%
72 LSS HOSE B 40%
73 OCB HOSE B 40%
74 PAN HOSE B 40%
75 PC1 HOSE B 40%
76 PDR HOSE B 40%
77 PET HOSE B 40%
78 PVI HNX B 40%
79 PVT HOSE B 40%
80 SAB HOSE B 40%
81 SCI HNX B 40%
82 TCD HOSE B 40%
83 THD HNX B 40%
84 TNG HNX B 40%
85 TV2 HOSE B 40%
86 TVB HOSE B 40%
87 TVC HNX B 40%
88 VCI HOSE B 40%
89 VCS HNX B 40%
90 VGC HOSE B 40%
91 VHM HOSE B 40%
92 VIC HOSE B 40%
93 VJC HOSE B 40%
94 VND HOSE B 40%
95 ANV HOSE C 30%
96 ASM HOSE C 30%
97 BFC HOSE C 30%
98 BMP HOSE C 30%
99 C32 HOSE C 30%
100 C69 HNX C 30%
101 CMX HOSE C 30%
102 CNG HOSE C 30%
103 CTD HOSE C 30%
104 DC4 HOSE C 30%
105 DHG HOSE C 30%
106 EVS HNX C 30%
107 FTS HOSE C 30%
108 GDT HOSE C 30%
109 GMD HOSE C 30%
110 HAH HOSE C 30%
111 HAP HOSE C 30%
112 HAX HOSE C 30%
113 HCM HOSE C 30%
114 HUB HOSE C 30%
115 LHC HNX C 30%
116 MBG HNX C 30%
117 MIG HOSE C 30%
118 MSH HOSE C 30%
119 MST HNX C 30%
120 NAF HOSE C 30%
121 NLG HOSE C 30%
122 NSC HOSE C 30%
123 NTP HNX C 30%
124 PTB HOSE C 30%
125 RAL HOSE C 30%
126 S99 HNX C 30%
127 SLS HNX C 30%
128 SMC HOSE C 30%
129 SZC HOSE C 30%
130 TAR HNX C 30%
131 TCM HOSE C 30%
132 THG HOSE C 30%
133 THI HOSE C 30%
134 TIP HOSE C 30%
135 TLH HOSE C 30%
136 TNH HOSE C 30%
137 TSC HOSE C 30%
138 VDS HOSE C 30%
139 VGS HNX C 30%
140 VNE HOSE C 30%
141 VPG HOSE C 30%
142 AAT HOSE D 20%
143 ADS HOSE D 20%
144 AMV HNX D 20%
145 APH HOSE D 20%
146 BHN HOSE D 20%
147 BIC HOSE D 20%
148 BMI HOSE D 20%
149 BTS HNX D 20%
150 BVS HNX D 20%
151 CKG HOSE D 20%
152 CRE HOSE D 20%
153 CTI HOSE D 20%
154 CTS HOSE D 20%
155 DCL HOSE D 20%
156 DHA HOSE D 20%
157 DQC HOSE D 20%
158 DTD HNX D 20%
159 EIB HOSE D 20%
160 EVE HOSE D 20%
161 EVG HOSE D 20%
162 FIT HOSE D 20%
163 GKM HNX D 20%
164 GSP HOSE D 20%
165 HBC HOSE D 20%
166 HMC HOSE D 20%
167 HVH HOSE D 20%
168 INN HNX D 20%
169 ITC HOSE D 20%
170 KBC HOSE D 20%
171 L14 HNX D 20%
172 LAS HNX D 20%
173 LHG HOSE D 20%
174 LIX HOSE D 20%
175 MBS HNX D 20%
176 MVB HNX D 20%
177 NBB HOSE D 20%
178 NDN HNX D 20%
179 NTL HOSE D 20%
180 PGC HOSE D 20%
181 PGI HOSE D 20%
182 PLP HOSE D 20%
183 PTI HNX D 20%
184 SAM HOSE D 20%
185 SAV HOSE D 20%
186 SHI HOSE D 20%
187 SMB HOSE D 20%
188 SSB HOSE D 20%
189 STK HOSE D 20%
190 TLG HOSE D 20%
191 TRA HOSE D 20%
192 TRC HOSE D 20%
193 TTB HOSE D 20%
194 TVS HOSE D 20%
195 VC2 HNX D 20%
196 VNR HNX D 20%

(áp dụng từ ngày 15 tháng 02 năm 2022)

TT (No) Mã (Counter) Sàn (Exchange) Hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay (Lending Ratio)
1 AAA HOSE A 50%
2 ACB HOSE A 50%
3 BID HOSE A 50%
4 CTG HOSE A 50%
5 DBC HOSE A 50%
6 DCM HOSE A 50%
7 DGC HOSE A 50%
8 DPM HOSE A 50%
9 FPT HOSE A 50%
10 GAS HOSE A 50%
11 GEX HOSE A 50%
12 HDB HOSE A 50%
13 HDG HOSE A 50%
14 HPG HOSE A 50%
15 HSG HOSE A 50%
16 IJC HOSE A 50%
17 LPB HOSE A 50%
18 MBB HOSE A 50%
19 MSB HOSE A 50%
20 MSN HOSE A 50%
21 MWG HOSE A 50%
22 NKG HOSE A 50%
23 NVL HOSE A 50%
24 PHR HOSE A 50%
25 PLX HOSE A 50%
26 PNJ HOSE A 50%
27 POW HOSE A 50%
28 PVS HNX A 50%
29 REE HOSE A 50%
30 SBT HOSE A 50%
31 SHB HOSE A 50%
32 SHS HNX A 50%
33 SSI HOSE A 50%
34 STB HOSE A 50%
35 TCB HOSE A 50%
36 TCH HOSE A 50%
37 TPB HOSE A 50%
38 VCB HOSE A 50%
39 VCG HOSE A 50%
40 VHC HOSE A 50%
41 VIB HOSE A 50%
42 VIX HOSE A 50%
43 VNM HOSE A 50%
44 VPB HOSE A 50%
45 VRE HOSE A 50%
46 AGR HOSE B 40%
47 APG HOSE B 40%
48 APS HNX B 40%
49 BCC HNX B 40%
50 BCG HOSE B 40%
51 BVH HOSE B 40%
52 CSV HOSE B 40%
53 DGW HOSE B 40%
54 DHC HOSE B 40%
55 DIG HOSE B 40%
56 DPG HOSE B 40%
57 DPR HOSE B 40%
58 DRC HOSE B 40%
59 ELC HOSE B 40%
60 FCN HOSE B 40%
61 FMC HOSE B 40%
62 GIL HOSE B 40%
63 GVR HOSE B 40%
64 HHS HOSE B 40%
65 HT1 HOSE B 40%
66 IDC HNX B 40%
67 ITA HOSE B 40%
68 KDC HOSE B 40%
69 KDH HOSE B 40%
70 KSB HOSE B 40%
71 LCG HOSE B 40%
72 LSS HOSE B 40%
73 OCB HOSE B 40%
74 PAN HOSE B 40%
75 PC1 HOSE B 40%
76 PDR HOSE B 40%
77 PET HOSE B 40%
78 PVI HNX B 40%
79 PVT HOSE B 40%
80 SAB HOSE B 40%
81 SCI HNX B 40%
82 TCD HOSE B 40%
83 THD HNX B 40%
84 TNG HNX B 40%
85 TV2 HOSE B 40%
86 TVB HOSE B 40%
87 TVC HNX B 40%
88 VCI HOSE B 40%
89 VCS HNX B 40%
90 VGC HOSE B 40%
91 VHM HOSE B 40%
92 VIC HOSE B 40%
93 VJC HOSE B 40%
94 VND HOSE B 40%
95 ANV HOSE C 30%
96 ASM HOSE C 30%
97 BFC HOSE C 30%
98 BMP HOSE C 30%
99 C32 HOSE C 30%
100 C69 HNX C 30%
101 CMX HOSE C 30%
102 CNG HOSE C 30%
103 CTD HOSE C 30%
104 DC4 HOSE C 30%
105 DHG HOSE C 30%
106 EVS HNX C 30%
107 FTS HOSE C 30%
108 GDT HOSE C 30%
109 GMD HOSE C 30%
110 HAH HOSE C 30%
111 HAP HOSE C 30%
112 HAX HOSE C 30%
113 HCM HOSE C 30%
114 HUB HOSE C 30%
115 LHC HNX C 30%
116 MBG HNX C 30%
117 MIG HOSE C 30%
118 MSH HOSE C 30%
119 MST HNX C 30%
120 NAF HOSE C 30%
121 NLG HOSE C 30%
122 NSC HOSE C 30%
123 NTP HNX C 30%
124 PTB HOSE C 30%
125 RAL HOSE C 30%
126 S99 HNX C 30%
127 SLS HNX C 30%
128 SMC HOSE C 30%
129 SZC HOSE C 30%
130 TAR HNX C 30%
131 TCM HOSE C 30%
132 THG HOSE C 30%
133 THI HOSE C 30%
134 TIP HOSE C 30%
135 TLH HOSE C 30%
136 TNH HOSE C 30%
137 TSC HOSE C 30%
138 VDS HOSE C 30%
139 VGS HNX C 30%
140 VNE HOSE C 30%
141 VPG HOSE C 30%
142 AAT HOSE D 20%
143 ADS HOSE D 20%
144 AMV HNX D 20%
145 APH HOSE D 20%
146 BHN HOSE D 20%
147 BIC HOSE D 20%
148 BMI HOSE D 20%
149 BTS HNX D 20%
150 BVS HNX D 20%
151 CKG HOSE D 20%
152 CRE HOSE D 20%
153 CTI HOSE D 20%
154 CTS HOSE D 20%
155 DCL HOSE D 20%
156 DHA HOSE D 20%
157 DQC HOSE D 20%
158 DTD HNX D 20%
159 EIB HOSE D 20%
160 EVE HOSE D 20%
161 EVG HOSE D 20%
162 FIT HOSE D 20%
163 GKM HNX D 20%
164 GSP HOSE D 20%
165 HAI HOSE D 20%
166 HBC HOSE D 20%
167 HMC HOSE D 20%
168 HVH HOSE D 20%
169 INN HNX D 20%
170 ITC HOSE D 20%
171 KBC HOSE D 20%
172 KLF HNX D 20%
173 L14 HNX D 20%
174 LAS HNX D 20%
175 LHG HOSE D 20%
176 LIX HOSE D 20%
177 MBS HNX D 20%
178 MVB HNX D 20%
179 NBB HOSE D 20%
180 NDN HNX D 20%
181 NTL HOSE D 20%
182 PGC HOSE D 20%
183 PGI HOSE D 20%
184 PLP HOSE D 20%
185 PTI HNX D 20%
186 SAM HOSE D 20%
187 SAV HOSE D 20%
188 SHI HOSE D 20%
189 SMB HOSE D 20%
190 SSB HOSE D 20%
191 STK HOSE D 20%
192 TLG HOSE D 20%
193 TRA HOSE D 20%
194 TRC HOSE D 20%
195 TTB HOSE D 20%
196 TVS HOSE D 20%
197 VC2 HNX D 20%
198 VNR HNX D 20%

 

(áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2021)
TT (No) (Counter) Sàn (Exchange) Hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay (Lending ratio)
1 AAA HSX A 50%
2 ACB HSX A 50%
3 BID HSX A 50%
4 BVH HSX A 50%
5 CTG HSX A 50%
6 DBC HSX A 50%
7 DCM HSX A 50%
8 DGC HSX A 50%
9 DPM HSX A 50%
10 FPT HSX A 50%
11 GAS HSX A 50%
12 GEX HSX A 50%
13 HDB HSX A 50%
14 HDG HSX A 50%
15 HPG HSX A 50%
16 HSG HSX A 50%
17 IJC HSX A 50%
18 KDC HSX A 50%
19 KDH HSX A 50%
20 LPB HSX A 50%
21 MBB HSX A 50%
22 MSB HSX A 50%
23 MSN HSX A 50%
24 MWG HSX A 50%
25 NKG HSX A 50%
26 NVL HSX A 50%
27 PDR HSX A 50%
28 PLX HSX A 50%
29 PNJ HSX A 50%
30 POW HSX A 50%
31 PVS HNX A 50%
32 PVT HSX A 50%
33 REE HSX A 50%
34 SHB HSX A 50%
35 SHS HNX A 50%
36 SSI HSX A 50%
37 STB HSX A 50%
38 TCB HSX A 50%
39 TCH HSX A 50%
40 TPB HSX A 50%
41 VCB HSX A 50%
42 VCG HSX A 50%
43 VHC HSX A 50%
44 VHM HSX A 50%
45 VIC HSX A 50%
46 VIX HSX A 50%
47 VJC HSX A 50%
48 VNM HSX A 50%
49 VPB HSX A 50%
50 VRE HSX A 50%
51 APG HSX B 40%
52 APS HNX B 40%
53 BCC HNX B 40%
54 DGW HSX B 40%
55 DHC HSX B 40%
56 DIG HSX B 40%
57 DPG HSX B 40%
58 DPR HSX B 40%
59 DRC HSX B 40%
60 ELC HSX B 40%
61 FCN HSX B 40%
62 FMC HSX B 40%
63 GIL HSX B 40%
64 GMD HSX B 40%
65 GVR HSX B 40%
66 HAH HSX B 40%
67 HAX HSX B 40%
68 HT1 HSX B 40%
69 IDC HNX B 40%
70 KSB HSX B 40%
71 LCG HSX B 40%
72 PC1 HSX B 40%
73 PHR HSX B 40%
74 PVI HNX B 40%
75 SAB HSX B 40%
76 SBT HSX B 40%
77 SMC HSX B 40%
78 TDM HSX B 40%
79 THD HNX B 40%
80 TLH HSX B 40%
81 TV2 HSX B 40%
82 TVB HSX B 40%
83 VCI HSX B 40%
84 VCS HNX B 40%
85 VGC HSX B 40%
86 VIB HSX B 40%
87 VND HSX B 40%
88 VPG HSX B 40%
89 AGG HSX C 30%
90 ASM HSX C 30%
91 BCG HSX C 30%
92 BFC HSX C 30%
93 BMP HSX C 30%
94 BVS HNX C 30%
95 BWE HSX C 30%
96 CDN HNX C 30%
97 CLL HSX C 30%
98 CNG HSX C 30%
99 CRE HSX C 30%
100 CSV HSX C 30%
101 CTD HSX C 30%
102 DVP HSX C 30%
103 EVS HNX C 30%
104 GDT HSX C 30%
105 HCM HSX C 30%
106 HHS HSX C 30%
107 ITA HSX C 30%
108 KBC HSX C 30%
109 LIX HSX C 30%
110 LSS HSX C 30%
111 MSH HSX C 30%
112 NAF HSX C 30%
113 NLG HSX C 30%
114 NT2 HSX C 30%
115 PAN HSX C 30%
116 PET HSX C 30%
117 PTB HSX C 30%
118 S99 HNX C 30%
119 SLS HNX C 30%
120 SSB HSX C 30%
121 STG HSX C 30%
122 SZC HSX C 30%
123 TBC HSX C 30%
124 TCD HSX C 30%
125 TCM HSX C 30%
126 THG HSX C 30%
127 TIP HSX C 30%
128 TNG HNX C 30%
129 TSC HSX C 30%
130 TTA HSX C 30%
131 TVC HNX C 30%
132 VDS HSX C 30%
133 VGS HNX C 30%
134 VSC HSX C 30%
135 VTO HSX C 30%
136 ADS HSX D 20%
137 ANV HSX D 20%
138 APH HSX D 20%
139 BIC HSX D 20%
140 BMI HSX D 20%
141 CII HSX D 20%
142 CTS HSX D 20%
143 D2D HSX D 20%
144 DBD HSX D 20%
145 DHG HSX D 20%
146 DMC HSX D 20%
147 DXG HSX D 20%
148 EIB HSX D 20%
149 FIT HSX D 20%
150 FLC HSX D 20%
151 FTS HSX D 20%
152 GEG HSX D 20%
153 HBC HSX D 20%
154 HDC HSX D 20%
155 IBC HSX D 20%
156 IDI HSX D 20%
157 LAS HNX D 20%
158 LHG HSX D 20%
159 MVB HNX D 20%
160 NCT HSX D 20%
161 NDN HNX D 20%
162 NET HNX D 20%
163 NSC HSX D 20%
164 NTL HSX D 20%
165 NTP HNX D 20%
166 OCB HSX D 20%
167 PDN HSX D 20%
168 PGC HSX D 20%
169 PGI HSX D 20%
170 PLC HNX D 20%
171 PPC HSX D 20%
172 PTI HNX D 20%
173 RAL HSX D 20%
174 SBA HSX D 20%
175 SCR HSX D 20%
176 SHI HSX D 20%
177 STK HSX D 20%
178 THI HSX D 20%
179 TIG HNX D 20%
180 TLG HSX D 20%
181 TMS HSX D 20%
182 TVS HSX D 20%
183 VNR HNX D 20%
(áp dụng từ ngày 11 tháng 10 năm 2021)

TT

(Counter) Sàn (Exchange) Phân hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay (Lending Ratio)
1 ACB HOSE A 50%
2 CTG HOSE A 50%
3 DBC HOSE A 50%
4 DGC HOSE A 50%
5 FPT HOSE A 50%
6 GMD HOSE A 50%
7 HDB HOSE A 50%
8 HPG HOSE A 50%
9 HSG HOSE A 50%
10 IJC HOSE A 50%
11 KDH HOSE A 50%
12 LPB HOSE A 50%
13 MBB HOSE A 50%
14 MWG HOSE A 50%
15 NKG HOSE A 50%
16 NLG HOSE A 50%
17 PDR HOSE A 50%
18 POW HOSE A 50%
19 PVS HNX A 50%
20 PVT HOSE A 50%
21 REE HOSE A 50%
22 SHB HNX A 50%
23 SHS HNX A 50%
24 STB HOSE A 50%
25 TCB HOSE A 50%
26 TCH HOSE A 50%
27 TPB HOSE A 50%
28 VCB HOSE A 50%
29 VHC HOSE A 50%
30 VHM HOSE A 50%
31 VNM HOSE A 50%
32 VPB HOSE A 50%
33 VRE HOSE A 50%
34 AAA HOSE B 40%
35 AGG HOSE B 40%
36 ASM HOSE B 40%
37 BCC HNX B 40%
38 BID HOSE B 40%
39 DCM HOSE B 40%
40 DGW HOSE B 40%
41 DHC HOSE B 40%
42 DIG HOSE B 40%
43 DPM HOSE B 40%
44 DRC HOSE B 40%
45 FMC HOSE B 40%
46 GAS HOSE B 40%
47 GEX HOSE B 40%
48 GIL HOSE B 40%
49 GVR HOSE B 40%
50 HAH HOSE B 40%
51 HAX HOSE B 40%
52 HDG HOSE B 40%
53 HHS HOSE B 40%
54 HQC HOSE B 40%
55 HT1 HOSE B 40%
56 IDC HNX B 40%
57 IDV HNX B 40%
58 ITA HOSE B 40%
59 KBC HOSE B 40%
60 KDC HOSE B 40%
61 KSB HOSE B 40%
62 LCG HOSE B 40%
63 LHG HOSE B 40%
64 MSN HOSE B 40%
65 NAF HOSE B 40%
66 NDN HNX B 40%
67 NVL HOSE B 40%
68 PHR HOSE B 40%
69 PLX HOSE B 40%
70 PNJ HOSE B 40%
71 SAB HOSE B 40%
72 SBT HOSE B 40%
73 SLS HNX B 40%
74 SSI HOSE B 40%
75 TIG HNX B 40%
76 TV2 HOSE B 40%
77 TVB HNX B 40%
78 VCI HOSE B 40%
79 VCS HNX B 40%
80 VIB HOSE B 40%
81 VIC HOSE B 40%
82 VIX HOSE B 40%
83 VJC HOSE B 40%
84 VND HNX B 40%
85 VPG HOSE B 40%
86 ANV HOSE C 30%
87 BFC HOSE C 30%
88 BMI HOSE C 30%
89 BMP HOSE C 30%
90 BVS HNX C 30%
91 BWE HOSE C 30%
92 CSV HOSE C 30%
93 D2D HOSE C 30%
94 DPG HOSE C 30%
95 DPR HOSE C 30%
96 DTD HNX C 30%
97 DVP HOSE C 30%
98 FCN HOSE C 30%
99 FIT HOSE C 30%
100 FTS HOSE C 30%
101 HCM HOSE C 30%
102 IDI HOSE C 30%
103 ITC HOSE C 30%
104 LIX HOSE C 30%
105 MSB HOSE C 30%
106 NBB HOSE C 30%
107 NSC HNX C 30%
108 NT2 HOSE C 30%
109 NTL HOSE C 30%
110 PAN HNX C 30%
111 PC1 HOSE C 30%
112 PET HOSE C 30%
113 PPC HOSE C 30%
114 PTB HOSE C 30%
115 PVI HNX C 30%
116 S99 HNX C 30%
117 SCR HOSE C 30%
118 SMB HOSE C 30%
119 SMC HOSE C 30%
120 SZC HOSE C 30%
121 TBC HOSE C 30%
122 TDC HOSE C 30%
123 TDM HOSE C 30%
124 THD HNX C 30%
125 THG HOSE C 30%
126 TIP HOSE C 30%
127 TLH HOSE C 30%
128 TMS HOSE C 30%
129 TVC HNX C 30%
130 VCG HOSE C 30%
131 VDS HOSE C 30%
132 VNR HNX C 30%
133 BCF HNX D 20%
134 BCG HOSE D 20%
135 BCM HOSE D 20%
136 BIC HOSE D 20%
137 BSI HNX D 20%
138 CDN HNX D 20%
139 CLC HOSE D 20%
140 CTD HOSE D 20%
141 EIB HOSE D 20%
142 EVS HNX D 20%
143 FLC HOSE D 20%
144 GDT HOSE D 20%
145 HDC HOSE D 20%
146 HLD HNX D 20%
147 HTN HOSE D 20%
148 LDG HOSE D 20%
149 MBS HNX D 20%
150 MSH HOSE D 20%
151 MVB HNX D 20%
152 NCT HOSE D 20%
153 NET HNX D 20%
154 NVB HNX D 20%
155 PDN HOSE D 20%
156 PTI HNX D 20%
157 QCG HOSE D 20%
158 RAL HOSE D 20%
159 STG HOSE D 20%
160 STK HOSE D 20%
161 TAC HOSE D 20%
162 TCD HOSE D 20%
163 TCL HOSE D 20%
164 TCM HOSE D 20%
165 TLG HOSE D 20%
166 TNG HNX D 20%
167 TRC HOSE D 20%
168 TSC HOSE D 20%
169 TTA HOSE D 20%
170 TVS HOSE D 20%
171 VCF HOSE D 20%
172 VGC HOSE D 20%
173 VGS HNX D 20%
174 VPI HOSE D 20%
175 VSC HOSE D 20%
176 VTO HOSE D 20%
(áp dụng từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
TT (No) (Counter) Sàn (Exchange) Phân hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay (Lending Ratio)
1 ACB HOSE A 50%
2 CTG HOSE A 50%
3 DBC HOSE A 50%
4 DGC HOSE A 50%
5 FPT HOSE A 50%
6 GMD HOSE A 50%
7 HDB HOSE A 50%
8 HPG HOSE A 50%
9 HSG HOSE A 50%
10 IJC HOSE A 50%
11 KDH HOSE A 50%
12 LPB HOSE A 50%
13 MBB HOSE A 50%
14 MWG HOSE A 50%
15 NKG HOSE A 50%
16 NLG HOSE A 50%
17 PDR HOSE A 50%
18 POW HOSE A 50%
19 PVS HNX A 50%
20 PVT HOSE A 50%
21 REE HOSE A 50%
22 SHB HNX A 50%
23 SHS HNX A 50%
24 STB HOSE A 50%
25 TCB HOSE A 50%
26 TCH HOSE A 50%
27 TPB HOSE A 50%
28 VCB HOSE A 50%
29 VHC HOSE A 50%
30 VHM HOSE A 50%
31 VNM HOSE A 50%
32 VPB HOSE A 50%
33 VRE HOSE A 50%
34 AAA HOSE B 40%
35 AGG HOSE B 40%
36 ASM HOSE B 40%
37 BCC HNX B 40%
38 BID HOSE B 40%
39 DCM HOSE B 40%
40 DGW HOSE B 40%
41 DHC HOSE B 40%
42 DIG HOSE B 40%
43 DPM HOSE B 40%
44 DRC HOSE B 40%
45 FMC HOSE B 40%
46 GAS HOSE B 40%
47 GEX HOSE B 40%
48 GIL HOSE B 40%
49 GVR HOSE B 40%
50 HAH HOSE B 40%
51 HAX HOSE B 40%
52 HDG HOSE B 40%
53 HHS HOSE B 40%
54 HQC HOSE B 40%
55 HT1 HOSE B 40%
56 IDC HNX B 40%
57 IDV HNX B 40%
58 ITA HOSE B 40%
59 KBC HOSE B 40%
60 KDC HOSE B 40%
61 KSB HOSE B 40%
62 LCG HOSE B 40%
63 LHG HOSE B 40%
64 MSN HOSE B 40%
65 NAF HOSE B 40%
66 NDN HNX B 40%
67 NVL HOSE B 40%
68 PHR HOSE B 40%
69 PLX HOSE B 40%
70 PNJ HOSE B 40%
71 SAB HOSE B 40%
72 SBT HOSE B 40%
73 SLS HNX B 40%
74 SSI HOSE B 40%
75 TIG HNX B 40%
76 TV2 HOSE B 40%
77 TVB HNX B 40%
78 VCI HOSE B 40%
79 VCS HNX B 40%
80 VIB HOSE B 40%
81 VIC HOSE B 40%
82 VIX HOSE B 40%
83 VJC HOSE B 40%
84 VND HNX B 40%
85 VPG HOSE B 40%
86 ANV HOSE C 30%
87 BFC HOSE C 30%
88 BMI HOSE C 30%
89 BMP HOSE C 30%
90 BVS HNX C 30%
91 BWE HOSE C 30%
92 CSV HOSE C 30%
93 D2D HOSE C 30%
94 DPG HOSE C 30%
95 DPR HOSE C 30%
96 DTD HNX C 30%
97 DVP HOSE C 30%
98 FCN HOSE C 30%
99 FIT HOSE C 30%
100 FTS HOSE C 30%
101 HCM HOSE C 30%
102 IDI HOSE C 30%
103 IDJ HNX C 30%
104 ITC HOSE C 30%
105 LIX HOSE C 30%
106 MSB HOSE C 30%
107 NBB HOSE C 30%
108 NSC HNX C 30%
109 NT2 HOSE C 30%
110 NTL HOSE C 30%
111 PAN HNX C 30%
112 PC1 HOSE C 30%
113 PET HOSE C 30%
114 PPC HOSE C 30%
115 PTB HOSE C 30%
116 PVI HNX C 30%
117 S99 HNX C 30%
118 SCR HOSE C 30%
119 SMB HOSE C 30%
120 SMC HOSE C 30%
121 SZC HOSE C 30%
122 TBC HOSE C 30%
123 TDC HOSE C 30%
124 TDM HOSE C 30%
125 THD HNX C 30%
126 THG HOSE C 30%
127 TIP HOSE C 30%
128 TLH HOSE C 30%
129 TMS HOSE C 30%
130 TVC HNX C 30%
131 VCG HOSE C 30%
132 VDS HOSE C 30%
133 VNR HNX C 30%
134 BCF HNX D 20%
135 BCG HOSE D 20%
136 BCM HOSE D 20%
137 BIC HOSE D 20%
138 BSI HNX D 20%
139 CDN HNX D 20%
140 CLC HOSE D 20%
141 CTD HOSE D 20%
142 EIB HOSE D 20%
143 EVS HNX D 20%
144 FLC HOSE D 20%
145 GDT HOSE D 20%
146 HDC HOSE D 20%
147 HLD HNX D 20%
148 HTN HOSE D 20%
149 LDG HOSE D 20%
150 MBS HNX D 20%
151 MSH HOSE D 20%
152 MVB HNX D 20%
153 NCT HOSE D 20%
154 NET HNX D 20%
155 NVB HNX D 20%
156 PDN HOSE D 20%
157 PTI HNX D 20%
158 QCG HOSE D 20%
159 RAL HOSE D 20%
160 STG HOSE D 20%
161 STK HOSE D 20%
162 TAC HOSE D 20%
163 TCD HOSE D 20%
164 TCL HOSE D 20%
165 TCM HOSE D 20%
166 TLG HOSE D 20%
167 TNG HNX D 20%
168 TRC HOSE D 20%
169 TSC HOSE D 20%
170 TTA HOSE D 20%
171 TVS HOSE D 20%
172 VCF HOSE D 20%
173 VGC HOSE D 20%
174 VGS HNX D 20%
175 VPI HOSE D 20%
176 VSC HOSE D 20%
177 VTO HOSE D 20%
 
(Áp dụng từ ngày 20/08/2021)
           TT (No) (Counter) Sàn (Exchange) Phân hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay (Lending Ratio)
1 ACB HOSE A 50%
2 CTG HOSE A 50%
3 DBC HOSE A 50%
4 DGC HOSE A 50%
5 FPT HOSE A 50%
6 GMD HOSE A 50%
7 HDB HOSE A 50%
8 HPG HOSE A 50%
9 HSG HOSE A 50%
10 IJC HOSE A 50%
11 KDH HOSE A 50%
12 LPB HOSE A 50%
13 MBB HOSE A 50%
14 MWG HOSE A 50%
15 NKG HOSE A 50%
16 NLG HOSE A 50%
17 PDR HOSE A 50%
18 POW HOSE A 50%
19 PVS HNX A 50%
20 PVT HOSE A 50%
21 REE HOSE A 50%
22 SHB HNX A 50%
23 SHS HNX A 50%
24 STB HOSE A 50%
25 TCB HOSE A 50%
26 TCH HOSE A 50%
27 TPB HOSE A 50%
28 VCB HOSE A 50%
29 VHC HOSE A 50%
30 VHM HOSE A 50%
31 VNM HOSE A 50%
32 VPB HOSE A 50%
33 VRE HOSE A 50%
34 AAA HOSE B 40%
35 AGG HOSE B 40%
36 ASM HOSE B 40%
37 BCC HNX B 40%
38 BID HOSE B 40%
39 DCM HOSE B 40%
40 DGW HOSE B 40%
41 DHC HOSE B 40%
42 DIG HOSE B 40%
43 DPM HOSE B 40%
44 DRC HOSE B 40%
45 FMC HOSE B 40%
46 GAS HOSE B 40%
47 GEX HOSE B 40%
48 GIL HOSE B 40%
49 GVR HOSE B 40%
50 HAH HOSE B 40%
51 HAX HOSE B 40%
52 HDG HOSE B 40%
53 HHS HOSE B 40%
54 HQC HOSE B 40%
55 HT1 HOSE B 40%
56 IDC HNX B 40%
57 IDV HNX B 40%
58 ITA HOSE B 40%
59 KBC HOSE B 40%
60 KDC HOSE B 40%
61 KSB HOSE B 40%
62 LCG HOSE B 40%
63 LHG HOSE B 40%
64 MSN HOSE B 40%
65 NAF HOSE B 40%
66 NDN HNX B 40%
67 NVL HOSE B 40%
68 PHR HOSE B 40%
69 PLX HOSE B 40%
70 PNJ HOSE B 40%
71 SAB HOSE B 40%
72 SBT HOSE B 40%
73 SLS HNX B 40%
74 SSI HOSE B 40%
75 TIG HNX B 40%
76 TV2 HOSE B 40%
77 TVB HNX B 40%
78 VCI HOSE B 40%
79 VCS HNX B 40%
80 VIB HOSE B 40%
81 VIC HOSE B 40%
82 VIX HOSE B 40%
83 VJC HOSE B 40%
84 VND HNX B 40%
85 VPG HOSE B 40%
86 ANV HOSE C 30%
87 BFC HOSE C 30%
88 BMI HOSE C 30%
89 BMP HOSE C 30%
90 BVS HNX C 30%
91 BWE HOSE C 30%
92 CSV HOSE C 30%
93 D2D HOSE C 30%
94 DPG HOSE C 30%
95 DPR HOSE C 30%
96 DTD HNX C 30%
97 DVP HOSE C 30%
98 FCN HOSE C 30%
99 FIT HOSE C 30%
100 FTS HOSE C 30%
101 HCM HOSE C 30%
102 IDI HOSE C 30%
103 IDJ HNX C 30%
104 ITC HOSE C 30%
105 LIX HOSE C 30%
106 MSB HOSE C 30%
107 NBB HOSE C 30%
108 NSC HNX C 30%
109 NT2 HOSE C 30%
110 NTL HOSE C 30%
111 PAN HNX C 30%
112 PC1 HOSE C 30%
113 PET HOSE C 30%
114 PPC HOSE C 30%
115 PTB HOSE C 30%
116 PVD HOSE C 30%
117 PVI HNX C 30%
118 S99 HNX C 30%
119 SCR HOSE C 30%
120 SMB HOSE C 30%
121 SMC HOSE C 30%
122 SZC HOSE C 30%
123 TBC HOSE C 30%
124 TDC HOSE C 30%
125 TDM HOSE C 30%
126 THD HNX C 30%
127 THG HOSE C 30%
128 TIP HOSE C 30%
129 TLH HOSE C 30%
130 TMS HOSE C 30%
131 TVC HNX C 30%
132 VCG HOSE C 30%
133 VDS HOSE C 30%
134 VNR HNX C 30%
135 BCF HNX D 20%
136 BCG HOSE D 20%
137 BCM HOSE D 20%
138 BIC HOSE D 20%
139 BSI HNX D 20%
140 CDN HNX D 20%
141 CLC HOSE D 20%
142 CTD HOSE D 20%
143 EIB HOSE D 20%
144 EVS HNX D 20%
145 FLC HOSE D 20%
146 GDT HOSE D 20%
147 HDC HOSE D 20%
148 HLD HNX D 20%
149 HTN HOSE D 20%
150 LDG HOSE D 20%
151 MBS HNX D 20%
152 MSH HOSE D 20%
153 MVB HNX D 20%
154 NCT HOSE D 20%
155 NET HNX D 20%
156 NVB HNX D 20%
157 PDN HOSE D 20%
158 PTI HNX D 20%
159 QCG HOSE D 20%
160 RAL HOSE D 20%
161 STG HOSE D 20%
162 STK HOSE D 20%
163 TAC HOSE D 20%
164 TCD HOSE D 20%
165 TCL HOSE D 20%
166 TCM HOSE D 20%
167 TLG HOSE D 20%
168 TNG HNX D 20%
169 TRC HOSE D 20%
170 TSC HOSE D 20%
171 TTA HOSE D 20%
172 TVS HOSE D 20%
173 VCF HOSE D 20%
174 VGC HOSE D 20%
175 VGS HNX D 20%
176 VPI HOSE D 20%
177 VSC HOSE D 20%
178 VTO HOSE D 20%
 
(Áp dụng từ ngày 03/08/2021)

TT (Counter) Sàn (Exchange) Phân hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay (Lending Ratio)
1 ACB HOSE A 50%
2 CTG HOSE A 50%
3 DBC HOSE A 50%
4 DGC HOSE A 50%
5 FPT HOSE A 50%
6 GMD HOSE A 50%
7 HDB HOSE A 50%
8 HPG HOSE A 50%
9 HSG HOSE A 50%
10 IJC HOSE A 50%
11 KDH HOSE A 50%
12 LPB HOSE A 50%
13 MBB HOSE A 50%
14 MWG HOSE A 50%
15 NKG HOSE A 50%
16 NLG HOSE A 50%
17 PDR HOSE A 50%
18 POW HOSE A 50%
19 PVS HNX A 50%
20 PVT HOSE A 50%
21 REE HOSE A 50%
22 SHB HNX A 50%
23 SHS HNX A 50%
24 STB HOSE A 50%
25 TCB HOSE A 50%
26 TCH HOSE A 50%
27 TPB HOSE A 50%
28 VCB HOSE A 50%
29 VHC HOSE A 50%
30 VHM HOSE A 50%
31 VNM HOSE A 50%
32 VPB HOSE A 50%
33 VRE HOSE A 50%
34 AAA HOSE B 40%
35 AGG HOSE B 40%
36 ASM HOSE B 40%
37 BCC HNX B 40%
38 BID HOSE B 40%
39 DCM HOSE B 40%
40 DGW HOSE B 40%
41 DHC HOSE B 40%
42 DIG HOSE B 40%
43 DPM HOSE B 40%
44 DRC HOSE B 40%
45 FMC HOSE B 40%
46 GAS HOSE B 40%
47 GEX HOSE B 40%
48 GIL HOSE B 40%
49 GVR HOSE B 40%
50 HAH HOSE B 40%
51 HAX HOSE B 40%
52 HDG HOSE B 40%
53 HHS HOSE B 40%
54 HQC HOSE B 40%
55 HT1 HOSE B 40%
56 IDC HNX B 40%
57 IDV HNX B 40%
58 ITA HOSE B 40%
59 KBC HOSE B 40%
60 KDC HOSE B 40%
61 KSB HOSE B 40%
62 LCG HOSE B 40%
63 LHG HOSE B 40%
64 MSN HOSE B 40%
65 NAF HOSE B 40%
66 NDN HNX B 40%
67 NVL HOSE B 40%
68 PHR HOSE B 40%
69 PLX HOSE B 40%
70 PNJ HOSE B 40%
71 SAB HOSE B 40%
72 SBT HOSE B 40%
73 SLS HNX B 40%
74 SSI HOSE B 40%
75 TIG HNX B 40%
76 TV2 HOSE B 40%
77 TVB HNX B 40%
78 VCI HOSE B 40%
79 VCS HNX B 40%
80 VIB HOSE B 40%
81 VIC HOSE B 40%
82 VIX HOSE B 40%
83 VJC HOSE B 40%
84 VND HNX B 40%
85 VPG HOSE B 40%
86 ANV HOSE C 30%
87 BFC HOSE C 30%
88 BMI HOSE C 30%
89 BMP HOSE C 30%
90 BVS HNX C 30%
91 BWE HOSE C 30%
92 CSV HOSE C 30%
93 D2D HOSE C 30%
94 DPG HOSE C 30%
95 DPR HOSE C 30%
96 DTD HNX C 30%
97 DVP HOSE C 30%
98 FCN HOSE C 30%
99 FIT HOSE C 30%
100 FTS HOSE C 30%
101 HCM HOSE C 30%
102 IDI HOSE C 30%
103 IDJ HNX C 30%
104 ITC HOSE C 30%
105 LIX HOSE C 30%
106 MSB HOSE C 30%
107 NBB HOSE C 30%
108 NSC HNX C 30%
109 NT2 HOSE C 30%
110 NTL HOSE C 30%
111 PAN HNX C 30%
112 PC1 HOSE C 30%
113 PET HOSE C 30%
114 PPC HOSE C 30%
115 PTB HOSE C 30%
116 PVD HOSE C 30%
117 PVI HNX C 30%
118 S99 HNX C 30%
119 SCR HOSE C 30%
120 SMB HOSE C 30%
121 SMC HOSE C 30%
122 SZC HOSE C 30%
123 TBC HOSE C 30%
124 TDC HOSE C 30%
125 TDM HOSE C 30%
126 THD HNX C 30%
127 THG HOSE C 30%
128 TIP HOSE C 30%
129 TLH HOSE C 30%
130 TMS HOSE C 30%
131 TVC HNX C 30%
132 VCG HOSE C 30%
133 VDS HOSE C 30%
134 VNR HNX C 30%
135 BCF HNX D 20%
136 BCG HOSE D 20%
137 BCM HOSE D 20%
138 BIC HOSE D 20%
139 BSI HNX D 20%
140 CDN HNX D 20%
141 CHP HOSE D 20%
142 CLC HOSE D 20%
143 CTD HOSE D 20%
144 EIB HOSE D 20%
145 EVS HNX D 20%
146 FLC HOSE D 20%
147 GDT HOSE D 20%
148 HDC HOSE D 20%
149 HLD HNX D 20%
150 HTN HOSE D 20%
151 LDG HOSE D 20%
152 MBS HNX D 20%
153 MSH HOSE D 20%
154 MVB HNX D 20%
155 NCT HOSE D 20%
156 NET HNX D 20%
157 NVB HNX D 20%
158 PDN HOSE D 20%
159 PTI HNX D 20%
160 QCG HOSE D 20%
161 RAL HOSE D 20%
162 STG HOSE D 20%
163 STK HOSE D 20%
164 TAC HOSE D 20%
165 TCD HOSE D 20%
166 TCL HOSE D 20%
167 TCM HOSE D 20%
168 TLG HOSE D 20%
169 TNG HNX D 20%
170 TRC HOSE D 20%
171 TSC HOSE D 20%
172 TTA HOSE D 20%
173 TVS HOSE D 20%
174 VCF HOSE D 20%
175 VGC HOSE D 20%
176 VGS HNX D 20%
177 VPI HOSE D 20%
178 VSC HOSE D 20%
179 VTO HOSE D 20%
 
(Áp dụng từ ngày 08/07/2021)

TT

(No)

(Counter)

Sàn

(Exchange)

Hạng

(Grade)

Tỷ lệ cho vay kỳ này

(Lending ratio)

1

ACB

HOSE

A

50%

2

CTG

HOSE

A

50%

3

DBC

HOSE

A

50%

4

DGC

HOSE

A

50%

5

FPT

HOSE

A

50%

6

GEX

HOSE

A

50%

7

HDB

HOSE

A

50%

8

HPG

HOSE

A

50%

9

HSG

HOSE

A

50%

10

IJC

HOSE

A

50%

11

KDH

HOSE

A

50%

12

LPB

HOSE

A

50%

13

MBB

HOSE

A

50%

14

MWG

HOSE

A

50%

15

NLG

HOSE

A

50%

16

PDR

HOSE

A

50%

17

POW

HOSE

A

50%

18

PVS

HNX

A

50%

19

PVT

HOSE

A

50%

20

REE

HOSE

A

50%

21

SHB

HNX

A

50%

22

SHS

HNX

A

50%

23

STB

HOSE

A

50%

24

TCB

HOSE

A

50%

25

TCH

HOSE

A

50%

26

VCB

HOSE

A

50%

27

VHM

HOSE

A

50%

28

VNM

HOSE

A

50%

29

VPB

HOSE

A

50%

30

VRE

HOSE

A

50%

31

AAA

HOSE

B

40%

32

AGG

HOSE

B

40%

33

ASM

HOSE

B

40%

34

BCC

HNX

B

40%

35

BID

HOSE

B

40%

36

DCM

HOSE

B

40%

37

DHC

HOSE

B

40%

38

DIG

HOSE

B

40%

39

DPG

HOSE

B

40%

40

DPM

HOSE

B

40%

41

FMC

HOSE

B

40%

42

GAS

HOSE

B

40%

43

GIL

HOSE

B

40%

44

GMD

HOSE

B

40%

45

GVR

HOSE

B

40%

46

HAH

HOSE

B

40%

47

HAX

HOSE

B

40%

48

HDG

HOSE

B

40%

49

HHS

HOSE

B

40%

50

IDV

HNX

B

40%

51

ITA

HOSE

B

40%

52

KDC

HOSE

B

40%

53

KSB

HOSE

B

40%

54

LCG

HOSE

B

40%

55

LHG

HOSE

B

40%

56

MSN

HOSE

B

40%

57

NDN

HNX

B

40%

58

NKG

HOSE

B

40%

59

NTL

HOSE

B

40%

60

NVL

HOSE

B

40%

61

PHR

HOSE

B

40%

62

PLX

HOSE

B

40%

63

PNJ

HOSE

B

40%

64

SAB

HOSE

B

40%

65

SBT

HOSE

B

40%

66

SLS

HNX

B

40%

67

SSI

HOSE

B

40%

68

TDM

HOSE

B

40%

69

TIG

HNX

B

40%

70

TIP

HOSE

B

40%

71

TPB

HOSE

B

40%

72

TV2

HOSE

B

40%

73

VCS

HNX

B

40%

74

VHC

HOSE

B

40%

75

VIC

HOSE

B

40%

76

VJC

HOSE

B

40%

77

BFC

HOSE

C

30%

78

BMP

HOSE

C

30%

79

BVS

HNX

C

30%

80

BWE

HOSE

C

30%

81

CSV

HOSE

C

30%

82

CTD

HOSE

C

30%

83

D2D

HOSE

C

30%

84

DGW

HOSE

C

30%

85

DPR

HOSE

C

30%

86

DRC

HOSE

C

30%

87

DTD

HNX

C

30%

88

EVS

HNX

C

30%

89

FCN

HOSE

C

30%

90

FTS

HOSE

C

30%

91

HCM

HOSE

C

30%

92

HDC

HOSE

C

30%

93

HT1

HOSE

C

30%

94

IDC

HNX

C

30%

95

IDI

HOSE

C

30%

96

ITC

HOSE

C

30%

97

KBC

HOSE

C

30%

98

LIX

HOSE

C

30%

99

NAF

HOSE

C

30%

100

NRC

HNX

C

30%

101

NT2

HOSE

C

30%

102

PAN

HNX

C

30%

103

PC1

HOSE

C

30%

104

PPC

HOSE

C

30%

105

PTB

HOSE

C

30%

106

PVD

HOSE

C

30%

107

S99

HNX

C

30%

108

SCI

HNX

C

30%

109

SCR

HOSE

C

30%

110

SMB

HOSE

C

30%

111

SMC

HOSE

C

30%

112

SZC

HOSE

C

30%

113

TBC

HOSE

C

30%

114

TDC

HOSE

C

30%

115

THD

HNX

C

30%

116

THG

HOSE

C

30%

117

TMS

HOSE

C

30%

118

TNG

HNX

C

30%

119

TVC

HNX

C

30%

120

VCG

HOSE

C

30%

121

VCI

HOSE

C

30%

122

VGC

HOSE

C

30%

123

VGS

HNX

C

30%

124

VIB

HOSE

C

30%

125

VND

HNX

C

30%

126

VPG

HOSE

C

30%

127

ANV

HOSE

D

20%

128

BCG

HOSE

D

20%

129

BCM

HOSE

D

20%

130

BIC

HOSE

D

20%

131

BMI

HOSE

D

20%

132

BSI

HNX

D

20%

133

CHP

HOSE

D

20%

134

CLC

HOSE

D

20%

135

CVT

HOSE

D

20%

136

DVP

HOSE

D

20%

137

EIB

HOSE

D

20%

138

EVG

HOSE

D

20%

139

FLC

HOSE

D

20%

140

GDT

HOSE

D

20%

141

GEG

HOSE

D

20%

142

HBC

HOSE

D

20%

143

IDJ

HNX

D

20%

144

LDG

HOSE

D

20%

145

MSH

HOSE

D

20%

146

NBB

HOSE

D

20%

147

NCT

HOSE

D

20%

148

NSC

HNX

D

20%

149

NTP

HNX

D

20%

150

NVB

HNX

D

20%

151

PDN

HOSE

D

20%

152

PET

HOSE

D

20%

153

PTI

HNX

D

20%

154

PVI

HNX

D

20%

155

RAL

HOSE

D

20%

156

STG

HOSE

D

20%

157

STK

HOSE

D

20%

158

TAC

HOSE

D

20%

159

TCD

HOSE

D

20%

160

TCL

HOSE

D

20%

161

TLG

HOSE

D

20%

162

TLH

HOSE

D

20%

163

TTA

HOSE

D

20%

164

TVB

HNX

D

20%

165

VCF

HOSE

D

20%

166

VDS

HOSE

D

20%

167

VNR

HNX

D

20%

168

VPI

HOSE

D

20%

169

VSC

HOSE

D

20%

(Áp dụng từ ngày 11/06/2021)

TT (No)

(Counter) Sàn (Exchange) Hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay kỳ này (Lending ratio)
1 ACB HOSE A 50%
2 CTG HOSE A 50%
3 DBC HOSE A 50%
4 DGC HOSE A 50%
5 FPT HOSE A 50%
6 GEX HOSE A 50%
7 HDB HOSE A 50%
8 HPG HOSE A 50%
9 HSG HOSE A 50%
10 IJC HOSE A 50%
11 KDH HOSE A 50%
12 LPB HOSE A 50%
13 MBB HOSE A 50%
14 MWG HOSE A 50%
15 NLG HOSE A 50%
16 PDR HOSE A 50%
17 POW HOSE A 50%
18 PVS HNX A 50%
19 PVT HOSE A 50%
20 REE HOSE A 50%
21 SHB HNX A 50%
22 SHS HNX A 50%
23 STB HOSE A 50%
24 TCB HOSE A 50%
25 TCH HOSE A 50%
26 VCB HOSE A 50%
27 VHM HOSE A 50%
28 VNM HOSE A 50%
29 VPB HOSE A 50%
30 VRE HOSE A 50%
31 AAA HOSE B 40%
32 AGG HOSE B 40%
33 ASM HOSE B 40%
34 BCC HNX B 40%
35 BID HOSE B 40%
36 DCM HOSE B 40%
37 DHC HOSE B 40%
38 DIG HOSE B 40%
39 DPG HOSE B 40%
40 DPM HOSE B 40%
41 FMC HOSE B 40%
42 GAS HOSE B 40%
43 GIL HOSE B 40%
44 GMD HOSE B 40%
45 GVR HOSE B 40%
46 HAH HOSE B 40%
47 HAX HOSE B 40%
48 HDG HOSE B 40%
49 HHS HOSE B 40%
50 IDV HNX B 40%
51 ITA HOSE B 40%
52 KDC HOSE B 40%
53 KSB HOSE B 40%
54 LCG HOSE B 40%
55 LHG HOSE B 40%
56 MSN HOSE B 40%
57 NDN HNX B 40%
58 NKG HOSE B 40%
59 NTL HOSE B 40%
60 NVL HOSE B 40%
61 PHR HOSE B 40%
62 PLX HOSE B 40%
63 PNJ HOSE B 40%
64 SAB HOSE B 40%
65 SBT HOSE B 40%
66 SLS HNX B 40%
67 SSI HOSE B 40%
68 TDM HOSE B 40%
69 TIG HNX B 40%
70 TIP HOSE B 40%
71 TPB HOSE B 40%
72 TV2 HOSE B 40%
73 VCS HNX B 40%
74 VHC HOSE B 40%
75 VIC HOSE B 40%
76 VJC HOSE B 40%
77 BFC HOSE C 30%
78 BMP HOSE C 30%
79 BVS HNX C 30%
80 BWE HOSE C 30%
81 CSV HOSE C 30%
82 CTD HOSE C 30%
83 D2D HOSE C 30%
84 DGW HOSE C 30%
85 DPR HOSE C 30%
86 DRC HOSE C 30%
87 DTD HNX C 30%
88 EVS HNX C 30%
89 FCN HOSE C 30%
90 FTS HOSE C 30%
91 HCM HOSE C 30%
92 HDC HOSE C 30%
93 HT1 HOSE C 30%
94 IDC HNX C 30%
95 IDI HOSE C 30%
96 ITC HOSE C 30%
97 KBC HOSE C 30%
98 LIX HOSE C 30%
99 NAF HOSE C 30%
100 NRC HNX C 30%
101 NT2 HOSE C 30%
102 PAN HNX C 30%
103 PC1 HOSE C 30%
104 PPC HOSE C 30%
105 PTB HOSE C 30%
106 PVD HOSE C 30%
107 S99 HNX C 30%
108 SCI HNX C 30%
109 SCR HOSE C 30%
110 SMB HOSE C 30%
111 SMC HOSE C 30%
112 SZC HOSE C 30%
113 TBC HOSE C 30%
114 TDC HOSE C 30%
115 THD HNX C 30%
116 THG HOSE C 30%
117 TMS HOSE C 30%
118 TNG HNX C 30%
119 TVC HNX C 30%
120 VCG HOSE C 30%
121 VCI HOSE C 30%
122 VGC HOSE C 30%
123 VGS HNX C 30%
124 VIB HOSE C 30%
125 VND HNX C 30%
126 VPG HOSE C 30%
127 ANV HOSE D 20%
128 BCG HOSE D 20%
129 BCM HOSE D 20%
130 BIC HOSE D 20%
131 BMI HOSE D 20%
132 BSI HNX D 20%
133 CHP HOSE D 20%
134 CLC HOSE D 20%
135 CVT HOSE D 20%
136 DVP HOSE D 20%
137 EIB HOSE D 20%
138 EVG HOSE D 20%
139 FLC HOSE D 20%
140 GDT HOSE D 20%
141 GEG HOSE D 20%
142 HBC HOSE D 20%
143 IDJ HNX D 20%
144 LDG HOSE D 20%
145 MSH HOSE D 20%
146 NBB HOSE D 20%
147 NCT HOSE D 20%
148 NSC HNX D 20%
149 NTP HNX D 20%
150 NVB HNX D 20%
151 PDN HOSE D 20%
152 PET HOSE D 20%
153 PTI HNX D 20%
154 PVI HNX D 20%
155 RAL HOSE D 20%
156 STG HOSE D 20%
157 STK HOSE D 20%
158 TAC HOSE D 20%
159 TCD HOSE D 20%
160 TCL HOSE D 20%
161 TLG HOSE D 20%
162 TLH HOSE D 20%
163 TTA HOSE D 20%
164 TVB HNX D 20%
165 VCF HOSE D 20%
166 VDS HOSE D 20%
167 VNR HNX D 20%
168 VPI HOSE D 20%
169 VSC HOSE D

20%

(Áp dụng từ ngày 07/06/2021)

TT

(No)

(Counter) Sàn (Exchange) Hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay kỳ này (Lending ratio)
1 ACB HOSE A 50%
2 CTG HOSE A 50%
3 DBC HOSE A 50%
4 DGC HOSE A 50%
5 FPT HOSE A 50%
6 GEX HOSE A 50%
7 HDB HOSE A 50%
8 HPG HOSE A 50%
9 HSG HOSE A 50%
10 IJC HOSE A 50%
11 KDH HOSE A 50%
12 LPB HOSE A 50%
13 MBB HOSE A 50%
14 MWG HOSE A 50%
15 NLG HOSE A 50%
16 PDR HOSE A 50%
17 POW HOSE A 50%
18 PVS HNX A 50%
19 PVT HOSE A 50%
20 REE HOSE A 50%
21 SHB HNX A 50%
22 SHS HNX A 50%
23 STB HOSE A 50%
24 TCB HOSE A 50%
25 TCH HOSE A 50%
26 VCB HOSE A 50%
27 VHM HOSE A 50%
28 VNM HOSE A 50%
29 VPB HOSE A 50%
30 VRE HOSE A 50%
31 AAA HOSE B 40%
32 AGG HOSE B 40%
33 ASM HOSE B 40%
34 BCC HNX B 40%
35 BID HOSE B 40%
36 DCM HOSE B 40%
37 DHC HOSE B 40%
38 DIG HOSE B 40%
39 DPG HOSE B 40%
40 DPM HOSE B 40%
41 FMC HOSE B 40%
42 GAS HOSE B 40%
43 GIL HOSE B 40%
44 GMD HOSE B 40%
45 GVR HOSE B 40%
46 HAH HOSE B 40%
47 HAX HOSE B 40%
48 HDG HOSE B 40%
49 HHS HOSE B 40%
50 IDV HNX B 40%
51 ITA HOSE B 40%
52 KDC HOSE B 40%
53 KSB HOSE B 40%
54 LCG HOSE B 40%
55 LHG HOSE B 40%
56 MSN HOSE B 40%
57 NDN HNX B 40%
58 NKG HOSE B 40%
59 NTL HOSE B 40%
60 NVL HOSE B 40%
61 PHR HOSE B 40%
62 PLX HOSE B 40%
63 PNJ HOSE B 40%
64 SAB HOSE B 40%
65 SBT HOSE B 40%
66 SLS HNX B 40%
67 SSI HOSE B 40%
68 TDM HOSE B 40%
69 TIG HNX B 40%
70 TIP HOSE B 40%
71 TPB HOSE B 40%
72 TV2 HOSE B 40%
73 VCS HNX B 40%
74 VHC HOSE B 40%
75 VIC HOSE B 40%
76 VJC HOSE B 40%
77 BFC HOSE C 30%
78 BMP HOSE C 30%
79 BVS HNX C 30%
80 BWE HOSE C 30%
81 CSV HOSE C 30%
82 CTD HOSE C 30%
83 D2D HOSE C 30%
84 DGW HOSE C 30%
85 DPR HOSE C 30%
86 DRC HOSE C 30%
87 DTD HNX C 30%
88 EVS HNX C 30%
89 FCN HOSE C 30%
90 FTS HOSE C 30%
91 HCM HOSE C 30%
92 HDC HOSE C 30%
93 HT1 HOSE C 30%
94 IDC HNX C 30%
95 IDI HOSE C 30%
96 ITC HOSE C 30%
97 KBC HOSE C 30%
98 LIX HOSE C 30%
99 NAF HOSE C 30%
100 NRC HNX C 30%
101 NT2 HOSE C 30%
102 PAN HNX C 30%
103 PC1 HOSE C 30%
104 PPC HOSE C 30%
105 PTB HOSE C 30%
106 PVD HOSE C 30%
107 S99 HNX C 30%
108 SCI HNX C 30%
109 SCR HOSE C 30%
110 SMB HOSE C 30%
111 SMC HOSE C 30%
112 SZC HOSE C 30%
113 TBC HOSE C 30%
114 TDC HOSE C 30%
115 THD HNX C 30%
116 THG HOSE C 30%
117 TMS HOSE C 30%
118 TNG HNX C 30%
119 TVC HNX C 30%
120 VCG HOSE C 30%
121 VCI HOSE C 30%
122 VGC HOSE C 30%
123 VGS HNX C 30%
124 VIB HOSE C 30%
125 VND HNX C 30%
126 VPG HOSE C 30%
127 ANV HOSE D 20%
128 BCG HOSE D 20%
129 BCM HOSE D 20%
130 BIC HOSE D 20%
131 BMI HOSE D 20%
132 BSI HNX D 20%
133 CHP HOSE D 20%
134 CLC HOSE D 20%
135 CVT HOSE D 20%
136 DVP HOSE D 20%
137 EIB HOSE D 20%
138 EVG HOSE D 20%
139 FLC HOSE D 20%
140 GDT HOSE D 20%
141 GEG HOSE D 20%
142 HBC HOSE D 20%
143 IDJ HNX D 20%
144 LDG HOSE D 20%
145 MSH HOSE D 20%
146 NBB HOSE D 20%
147 NCT HOSE D 20%
148 NSC HNX D 20%
149 NTP HNX D 20%
150 NVB HNX D 20%
151 PDN HOSE D 20%
152 PET HOSE D 20%
153 PTI HNX D 20%
154 PVI HNX D 20%
155 RAL HOSE D 20%
156 SJD HOSE D 20%
157 STG HOSE D 20%
158 STK HOSE D 20%
159 TAC HOSE D 20%
160 TCD HOSE D 20%
161 TCL HOSE D 20%
162 TLG HOSE D 20%
163 TLH HOSE D 20%
164 TTA HOSE D 20%
165 TVB HNX D 20%
166 VCF HOSE D 20%
167 VDS HOSE D 20%
168 VNR HNX D 20%
169 VPI HOSE D 20%
170 VSC HOSE D

20%