RHB

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/05/2024
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam thông báo danh mục chứng khoán kỹ quỹ áp dụng từ ngày 07/05/2024

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE A 50%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE B 40%
5 AGR HOSE B 40%
6 ANV HOSE B 40%
7 APG HOSE C 30%
8 ASM HOSE C 30%
9 BAF HOSE D 20%
10 BCG HOSE A 50%
11 BCM HOSE A 50%
12 BFC HOSE C 30%
13 BIC HOSE B 40%
14 BID HOSE A 50%
15 BMI HOSE B 40%
16 BMP HOSE B 40%
17 BSI HOSE B 40%
18 BVH HOSE A 50%
19 BVS HNX B 40%
20 BWE HOSE C 30%
21 CEO HNX B 40%
22 CII HOSE B 40%
23 CMX HOSE C 30%
24 CSV HOSE A 50%
25 CTD HOSE B 40%
26 CTF HOSE B 40%
27 CTG HOSE A 50%
28 CTR HOSE A 50%
29 CTS HOSE C 30%
30 DBC HOSE B 40%
31 DBD HOSE B 40%
32 DCM HOSE A 50%
33 DGC HOSE A 50%
34 DGW HOSE A 50%
35 DHA HOSE C 30%
36 DHC HOSE B 40%
37 DHG HOSE B 40%
38 DIG HOSE B 40%
39 DNP HNX C 25%
40 DPG HOSE A 50%
41 DPM HOSE A 50%
42 DPR HOSE B 40%
43 DRC HOSE A 50%
44 DTD HNX B 40%
45 DXG HOSE A 50%
46 EIB HOSE A 50%
47 ELC HOSE B 40%
48 EVE HOSE D 20%
49 EVF HOSE A 50%
50 FIR HOSE C 30%
51 FPT HOSE A 50%
52 FTS HOSE B 40%
53 GAS HOSE A 50%
54 GEG HOSE D 20%
55 GEX HOSE A 50%
56 GKM HNX C 20%
57 GMD HOSE A 50%
58 GMH HOSE D 20%
59 GSP HOSE C 30%
60 GVR HOSE A 50%
61 HAH HOSE A 50%
62 HCM HOSE A 50%
63 HDB HOSE A 50%
64 HDC HOSE C 30%
65 HDG HOSE B 40%
66 HHS HOSE C 30%
67 HHV HOSE A 50%
68 HPG HOSE A 50%
69 HQC HOSE D 20%
70 HSG HOSE A 50%
71 HUT HNX B 40%
72 IDC HNX A 50%
73 IDI HOSE C 30%
74 IJC HOSE A 50%
75 ITC HOSE B 40%
76 KBC HOSE A 50%
77 KDC HOSE B 40%
78 KDH HOSE B 40%
79 KHG HOSE A 50%
80 KOS HOSE C 30%
81 KSB HOSE C 30%
82 L14 HNX D 20%
83 LAS HNX B 40%
84 LCG HOSE B 40%
85 LPB HOSE A 50%
86 LSS HOSE B 40%
87 MBB HOSE A 50%
88 MBS HNX B 40%
89 MIG HOSE C 30%
90 MSB HOSE A 50%
91 MSH HOSE C 30%
92 MSN HOSE A 50%
93 MWG HOSE A 50%
94 NAF HOSE B 40%
95 NAG HNX C 30%
96 NHH HOSE B 40%
97 NKG HOSE B 40%
98 NLG HOSE B 40%
99 NT2 HOSE B 40%
100 NTL HOSE B 40%
101 NTP HNX C 30%
102 OCB HOSE A 50%
103 OPC HOSE B 40%
104 ORS HOSE B 40%
105 PAN HOSE B 40%
106 PC1 HOSE B 40%
107 PDR HOSE A 50%
108 PET HOSE C 30%
109 PHR HOSE A 50%
110 PLX HOSE A 50%
111 PNJ HOSE A 50%
112 POW HOSE A 50%
113 PVC HNX D 20%
114 PVD HOSE A 50%
115 PVI HNX B 40%
116 PVS HNX A 50%
117 PVT HOSE A 50%
118 RAL HOSE D 20%
119 REE HOSE A 50%
120 SAB HOSE A 50%
121 SBT HOSE B 40%
122 SCR HOSE D 20%
123 SHB HOSE A 50%
124 SHI HOSE C 30%
125 SHS HNX A 50%
126 SKG HOSE C 30%
127 SSB HOSE A 50%
128 SSI HOSE A 50%
129 STB HOSE A 50%
130 SZC HOSE B 40%
131 TCB HOSE A 50%
132 TCD HOSE B 40%
133 TCH HOSE B 40%
134 TDM HOSE C 30%
135 TIG HNX B 40%
136 TIP HOSE C 30%
137 TLG HOSE C 30%
138 TNG HNX B 40%
139 TNH HOSE B 40%
140 TPB HOSE A 50%
141 TTA HOSE C 30%
142 TVD HNX C 30%
143 VCB HOSE A 50%
144 VCG HOSE A 50%
145 VCI HOSE A 50%
146 VCS HNX C 30%
147 VDS HOSE C 30%
148 VFS HNX C 30%
149 VGC HOSE A 50%
150 VHC HOSE A 50%
151 VHM HOSE A 50%
152 VIB HOSE A 50%
153 VIC HOSE A 50%
154 VIP HOSE B 40%
155 VIX HOSE A 50%
156 VJC HOSE A 50%
157 VND HOSE A 50%
158 VNM HOSE A 50%
159 VOS HOSE A 50%
160 VPB HOSE A 50%
161 VPG HOSE C 30%
162 VPI HOSE C 30%
163 VRE HOSE A 50%
164 VSC HOSE B 40%
165 VSH HOSE B 40%
166 VTO HOSE C 30%
167 VTZ HNX C 30%
 

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN)
THÔNG BÁO LOẠI BỎ CỔ PHIẾU VPH RA KHỎI DANH MỤC CHO VAY KÝ QUỸ

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN)

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN, cụ thể như sau:

 1. Điều chỉnh Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN:

- Loại bỏ cổ phiếu VPH ra khỏi Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN từ ngày 10/04/2024

- Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN hiện đang áp dụng không thay đổi.

 1. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN đã được công bố không thay đổi.

Trân trọng./.

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE A 50%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE B 40%
5 AGR HOSE B 40%
6 ANV HOSE B 40%
7 APG HOSE C 30%
8 ASM HOSE C 30%
9 BAF HOSE D 20%
10 BCG HOSE A 50%
11 BCM HOSE A 50%
12 BFC HOSE C 30%
13 BIC HOSE B 40%
14 BID HOSE A 50%
15 BMI HOSE B 40%
16 BMP HOSE B 40%
17 BSI HOSE B 40%
18 BVH HOSE A 50%
19 BVS HNX B 40%
20 BWE HOSE C 30%
21 CEO HNX B 40%
22 CII HOSE B 40%
23 CMX HOSE C 30%
24 CSV HOSE A 50%
25 CTD HOSE B 40%
26 CTF HOSE B 40%
27 CTG HOSE A 50%
28 CTS HOSE C 30%
29 CTR HOSE A 50%
30 DBC HOSE B 40%
31 DBD HOSE B 40%
32 DCM HOSE A 50%
33 DGC HOSE A 50%
34 DGW HOSE A 50%
35 DHA HOSE C 30%
36 DHC HOSE B 40%
37 DHG HOSE B 40%
38 DIG HOSE B 40%
39 DPG HOSE A 50%
40 DPM HOSE A 50%
41 DPR HOSE B 40%
42 DRC HOSE A 50%
43 DTD HNX B 40%
44 DXG HOSE A 50%
45 EIB HOSE A 50%
46 ELC HOSE B 40%
47 EVE HOSE D 20%
48 EVF HOSE A 50%
49 FIR HOSE C 30%
50 FPT HOSE A 50%
51 FTS HOSE B 40%
52 GAS HOSE A 50%
53 GEG HOSE D 20%
54 GEX HOSE A 50%
55 GKM HNX C 20%
56 GMD HOSE A 50%
57 GMH HOSE D 20%
58 GSP HOSE C 30%
59 GVR HOSE A 50%
60 HAH HOSE A 50%
61 HCM HOSE A 50%
62 HDB HOSE A 50%
63 HDC HOSE C 30%
64 HDG HOSE B 40%
65 HHS HOSE C 30%
66 HHV HOSE A 50%
67 HPG HOSE A 50%
68 HQC HOSE D 20%
69 HSG HOSE A 50%
70 HUT HNX B 40%
71 IDC HNX A 50%
72 IDI HOSE C 30%
73 IJC HOSE A 50%
74 ITC HOSE B 40%
75 KBC HOSE A 50%
76 KDC HOSE B 40%
77 KDH HOSE B 40%
78 KOS HOSE C 30%
79 KSB HOSE C 30%
80 KHG HOSE A 50%
81 L14 HNX D 20%
82 LAS HNX B 40%
83 LCG HOSE B 40%
84 LPB HOSE A 50%
85 LSS HOSE B 40%
86 MBB HOSE A 50%
87 MBS HNX B 40%
88 MIG HOSE C 30%
89 MSB HOSE A 50%
90 MSH HOSE C 30%
91 MSN HOSE A 50%
92 MWG HOSE A 50%
93 NAF HOSE B 40%
94 NAG HNX C 30%
95 NKG HOSE B 40%
96 NLG HOSE B 40%
97 NT2 HOSE B 40%
98 NTL HOSE B 40%
99 NTP HNX C 30%
100 NHH HOSE B 40%
101 OCB HOSE A 50%
102 ORS HOSE B 40%
103 PAN HOSE B 40%
104 PC1 HOSE B 40%
105 PDR HOSE A 50%
106 PET HOSE C 30%
107 PLX HOSE A 50%
108 PNJ HOSE A 50%
109 POW HOSE A 50%
110 PVC HNX D 20%
111 PVD HOSE A 50%
112 PVI HNX B 40%
113 PVS HNX A 50%
114 PVT HOSE A 50%
115 PHR HOSE A 50%
116 RAL HOSE D 20%
117 REE HOSE A 50%
118 SAB HOSE A 50%
119 SBT HOSE B 40%
120 SCR HOSE D 20%
121 SHB HOSE A 50%
122 SHI HOSE C 30%
123 SHS HNX A 50%
124 SKG HOSE C 30%
125 SSB HOSE A 50%
126 SSI HOSE A 50%
127 STB HOSE A 50%
128 SZC HOSE B 40%
129 TCB HOSE A 50%
130 TCD HOSE B 40%
131 TCH HOSE B 40%
132 TDM HOSE C 30%
133 TIG HNX B 40%
134 TIP HOSE C 30%
135 TLG HOSE C 30%
136 TNG HNX B 40%
137 TNH HOSE B 40%
138 TPB HOSE A 50%
139 TTA HOSE C 30%
140 TVD HNX C 30%
141 VCB HOSE A 50%
142 VCG HOSE A 50%
143 VCI HOSE A 50%
144 VCS HNX C 30%
145 VDS HOSE C 30%
146 VFS HNX C 30%
147 VGC HOSE A 50%
148 VHC HOSE A 50%
149 VHM HOSE A 50%
150 VIB HOSE A 50%
151 VIC HOSE A 50%
152 VIP HOSE B 40%
153 VIX HOSE A 50%
154 VJC HOSE A 50%
155 VND HOSE A 50%
156 VNM HOSE A 50%
157 VOS HOSE A 50%
158 VPB HOSE A 50%
159 VPG HOSE C 30%
160 VPI HOSE C 30%
161 VRE HOSE A 50%
162 VSC HOSE B 40%
163 VSH HOSE B 40%
164 VTO HOSE C 30%
165 VTZ HNX C 20%
 

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN)
THÔNG BÁO LOẠI BỎ CỔ PHIẾU AMV, C69 RA KHỎI DANH MỤC CHO VAY KÝ QUỸ

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN)

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN, cụ thể như sau:

 1. Điều chỉnh Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN:

- Loại bỏ cổ phiếu AMV, C69 ra khỏi Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN từ ngày 05/04/2024

- Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN hiện đang áp dụng không thay đổi.

 1. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN đã được công bố không thay đổi.

Trân trọng./.

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE A 50%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE B 40%
5 AGR HOSE B 40%
6 ANV HOSE B 40%
7 APG HOSE C 30%
8 ASM HOSE C 30%
9 BAF HOSE D 20%
10 BCG HOSE A 50%
11 BCM HOSE A 50%
12 BFC HOSE C 30%
13 BIC HOSE B 40%
14 BID HOSE A 50%
15 BMI HOSE B 40%
16 BMP HOSE B 40%
17 BSI HOSE B 40%
18 BVH HOSE A 50%
19 BVS HNX B 40%
20 BWE HOSE C 30%
21 CEO HNX B 40%
22 CII HOSE B 40%
23 CMX HOSE C 30%
24 CSV HOSE A 50%
25 CTD HOSE B 40%
26 CTF HOSE B 40%
27 CTG HOSE A 50%
28 CTS HOSE C 30%
29 CTR HOSE A 50%
30 DBC HOSE B 40%
31 DBD HOSE B 40%
32 DCM HOSE A 50%
33 DGC HOSE A 50%
34 DGW HOSE A 50%
35 DHA HOSE C 30%
36 DHC HOSE B 40%
37 DHG HOSE B 40%
38 DIG HOSE B 40%
39 DPG HOSE A 50%
40 DPM HOSE A 50%
41 DPR HOSE B 40%
42 DRC HOSE A 50%
43 DTD HNX B 40%
44 DXG HOSE A 50%
45 EIB HOSE A 50%
46 ELC HOSE B 40%
47 EVE HOSE D 20%
48 EVF HOSE A 50%
49 FIR HOSE C 30%
50 FPT HOSE A 50%
51 FTS HOSE B 40%
52 GAS HOSE A 50%
53 GEG HOSE D 20%
54 GEX HOSE A 50%
55 GKM HNX C 20%
56 GMD HOSE A 50%
57 GMH HOSE D 20%
58 GSP HOSE C 30%
59 GVR HOSE A 50%
60 HAH HOSE A 50%
61 HCM HOSE A 50%
62 HDB HOSE A 50%
63 HDC HOSE C 30%
64 HDG HOSE B 40%
65 HHS HOSE C 30%
66 HHV HOSE A 50%
67 HPG HOSE A 50%
68 HQC HOSE D 20%
69 HSG HOSE A 50%
70 HUT HNX B 40%
71 IDC HNX A 50%
72 IDI HOSE C 30%
73 IJC HOSE A 50%
74 ITC HOSE B 40%
75 KBC HOSE A 50%
76 KDC HOSE B 40%
77 KDH HOSE B 40%
78 KOS HOSE C 30%
79 KSB HOSE C 30%
80 KHG HOSE A 50%
81 L14 HNX D 20%
82 LAS HNX B 40%
83 LCG HOSE B 40%
84 LPB HOSE A 50%
85 LSS HOSE B 40%
86 MBB HOSE A 50%
87 MBS HNX B 40%
88 MIG HOSE C 30%
89 MSB HOSE A 50%
90 MSH HOSE C 30%
91 MSN HOSE A 50%
92 MWG HOSE A 50%
93 NAF HOSE B 40%
94 NAG HNX C 30%
95 NKG HOSE B 40%
96 NLG HOSE B 40%
97 NT2 HOSE B 40%
98 NTL HOSE B 40%
99 NTP HNX C 30%
100 NHH HOSE B 40%
101 OCB HOSE A 50%
102 ORS HOSE B 40%
103 PAN HOSE B 40%
104 PC1 HOSE B 40%
105 PDR HOSE A 50%
106 PET HOSE C 30%
107 PLX HOSE A 50%
108 PNJ HOSE A 50%
109 POW HOSE A 50%
110 PVC HNX D 20%
111 PVD HOSE A 50%
112 PVI HNX B 40%
113 PVS HNX A 50%
114 PVT HOSE A 50%
115 PHR HOSE A 50%
116 RAL HOSE D 20%
117 REE HOSE A 50%
118 SAB HOSE A 50%
119 SBT HOSE B 40%
120 SCR HOSE D 20%
121 SHB HOSE A 50%
122 SHI HOSE C 30%
123 SHS HNX A 50%
124 SKG HOSE C 30%
125 SSB HOSE A 50%
126 SSI HOSE A 50%
127 STB HOSE A 50%
128 SZC HOSE B 40%
129 TCB HOSE A 50%
130 TCD HOSE B 40%
131 TCH HOSE B 40%
132 TDM HOSE C 30%
133 TIG HNX B 40%
134 TIP HOSE C 30%
135 TLG HOSE C 30%
136 TNG HNX B 40%
137 TNH HOSE B 40%
138 TPB HOSE A 50%
139 TTA HOSE C 30%
140 TVD HNX C 30%
141 VCB HOSE A 50%
142 VCG HOSE A 50%
143 VCI HOSE A 50%
144 VCS HNX C 30%
145 VDS HOSE C 30%
146 VFS HNX C 30%
147 VGC HOSE A 50%
148 VHC HOSE A 50%
149 VHM HOSE A 50%
150 VIB HOSE A 50%
151 VIC HOSE A 50%
152 VIP HOSE B 40%
153 VIX HOSE A 50%
154 VJC HOSE A 50%
155 VND HOSE A 50%
156 VNM HOSE A 50%
157 VOS HOSE A 50%
158 VPB HOSE A 50%
159 VPG HOSE C 30%
160 VPI HOSE C 30%
161 VPH HOSE D 20%
162 VRE HOSE A 50%
163 VSC HOSE B 40%
164 VSH HOSE B 40%
165 VTO HOSE C 30%
166 VTZ HNX C 20%
 
 
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN)
THÔNG BÁO LOẠI BỎ CỔ PHIẾU FCN, FIT, PTB RA KHỎI DANH MỤC CHO VAY KÝ QUỸ
THÔNG BÁO
(V/v: Điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN)
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN, cụ thể như sau:
 1. Điều chỉnh Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN:
- Loại bỏ cổ phiếu FCN, FIT, PTB ra khỏi Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN từ ngày 03/04/2024
- Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN hiện đang áp dụng không thay đổi.
 1. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN đã được công bố không thay đổi.
Trân trọng./.

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE A 50%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE B 40%
5 AGR HOSE B 40%
6 AMV HNX D 20%
7 ANV HOSE B 40%
8 APG HOSE C 30%
9 ASM HOSE C 30%
10 BAF HOSE D 20%
11 BCG HOSE A 50%
12 BCM HOSE A 50%
13 BFC HOSE C 30%
14 BIC HOSE B 40%
15 BID HOSE A 50%
16 BMI HOSE B 40%
17 BMP HOSE B 40%
18 BSI HOSE B 40%
19 BVH HOSE A 50%
20 BVS HNX B 40%
21 BWE HOSE C 30%
22 C69 HNX C 30%
23 CEO HNX B 40%
24 CII HOSE B 40%
25 CMX HOSE C 30%
26 CSV HOSE A 50%
27 CTD HOSE B 40%
28 CTF HOSE B 40%
29 CTG HOSE A 50%
30 CTS HOSE C 30%
31 CTR HOSE A 50%
32 DBC HOSE B 40%
33 DBD HOSE B 40%
34 DCM HOSE A 50%
35 DGC HOSE A 50%
36 DGW HOSE A 50%
37 DHA HOSE C 30%
38 DHC HOSE B 40%
39 DHG HOSE B 40%
40 DIG HOSE B 40%
41 DPG HOSE A 50%
42 DPM HOSE A 50%
43 DPR HOSE B 40%
44 DRC HOSE A 50%
45 DTD HNX B 40%
46 DXG HOSE A 50%
47 EIB HOSE A 50%
48 ELC HOSE B 40%
49 EVE HOSE D 20%
50 EVF HOSE A 50%
51 FIR HOSE C 30%
52 FPT HOSE A 50%
53 FTS HOSE B 40%
54 GAS HOSE A 50%
55 GEG HOSE D 20%
56 GEX HOSE A 50%
57 GKM HNX C 20%
58 GMD HOSE A 50%
59 GMH HOSE D 20%
60 GSP HOSE C 30%
61 GVR HOSE A 50%
62 HAH HOSE A 50%
63 HCM HOSE A 50%
64 HDB HOSE A 50%
65 HDC HOSE C 30%
66 HDG HOSE B 40%
67 HHS HOSE C 30%
68 HHV HOSE A 50%
69 HPG HOSE A 50%
70 HQC HOSE D 20%
71 HSG HOSE A 50%
72 HUT HNX B 40%
73 IDC HNX A 50%
74 IDI HOSE C 30%
75 IJC HOSE A 50%
76 ITC HOSE B 40%
77 KBC HOSE A 50%
78 KDC HOSE B 40%
79 KDH HOSE B 40%
80 KOS HOSE C 30%
81 KSB HOSE C 30%
82 KHG HOSE A 50%
83 L14 HNX D 20%
84 LAS HNX B 40%
85 LCG HOSE B 40%
86 LPB HOSE A 50%
87 LSS HOSE B 40%
88 MBB HOSE A 50%
89 MBS HNX B 40%
90 MIG HOSE C 30%
91 MSB HOSE A 50%
92 MSH HOSE C 30%
93 MSN HOSE A 50%
94 MWG HOSE A 50%
95 NAF HOSE B 40%
96 NAG HNX C 30%
97 NKG HOSE B 40%
98 NLG HOSE B 40%
99 NT2 HOSE B 40%
100 NTL HOSE B 40%
101 NTP HNX C 30%
102 NHH HOSE B 40%
103 OCB HOSE A 50%
104 ORS HOSE B 40%
105 PAN HOSE B 40%
106 PC1 HOSE B 40%
107 PDR HOSE A 50%
108 PET HOSE C 30%
109 PLX HOSE A 50%
110 PNJ HOSE A 50%
111 POW HOSE A 50%
112 PVC HNX D 20%
113 PVD HOSE A 50%
114 PVI HNX B 40%
115 PVS HNX A 50%
116 PVT HOSE A 50%
117 PHR HOSE A 50%
118 RAL HOSE D 20%
119 REE HOSE A 50%
120 SAB HOSE A 50%
121 SBT HOSE B 40%
122 SCR HOSE D 20%
123 SHB HOSE A 50%
124 SHI HOSE C 30%
125 SHS HNX A 50%
126 SKG HOSE C 30%
127 SSB HOSE A 50%
128 SSI HOSE A 50%
129 STB HOSE A 50%
130 SZC HOSE B 40%
131 TCB HOSE A 50%
132 TCD HOSE B 40%
133 TCH HOSE B 40%
134 TDM HOSE C 30%
135 TIG HNX B 40%
136 TIP HOSE C 30%
137 TLG HOSE C 30%
138 TNG HNX B 40%
139 TNH HOSE B 40%
140 TPB HOSE A 50%
141 TTA HOSE C 30%
142 TVD HNX C 30%
143 VCB HOSE A 50%
144 VCG HOSE A 50%
145 VCI HOSE A 50%
146 VCS HNX C 30%
147 VDS HOSE C 30%
148 VFS HNX C 30%
149 VGC HOSE A 50%
150 VHC HOSE A 50%
151 VHM HOSE A 50%
152 VIB HOSE A 50%
153 VIC HOSE A 50%
154 VIP HOSE B 40%
155 VIX HOSE A 50%
156 VJC HOSE A 50%
157 VND HOSE A 50%
158 VNM HOSE A 50%
159 VOS HOSE A 50%
160 VPB HOSE A 50%
161 VPG HOSE C 30%
162 VPI HOSE C 30%
163 VPH HOSE D 20%
164 VRE HOSE A 50%
165 VSC HOSE B 40%
166 VSH HOSE B 40%
167 VTO HOSE C 30%
168 VTZ HNX C 20%
 
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam thông báo danh mục chứng khoán kỹ quỹ áp dụng từ ngày 19/03/2024

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE A 50%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE B 40%
5 AGR HOSE B 40%
6 AMV HNX D 20%
7 ANV HOSE B 40%
8 APG HOSE C 30%
9 ASM HOSE C 30%
10 BAF HOSE D 20%
11 BCG HOSE A 50%
12 BCM HOSE A 50%
13 BFC HOSE C 30%
14 BIC HOSE B 40%
15 BID HOSE A 50%
16 BMI HOSE B 40%
17 BMP HOSE B 40%
18 BSI HOSE B 40%
19 BVH HOSE A 50%
20 BVS HNX B 40%
21 BWE HOSE C 30%
22 C69 HNX C 30%
23 CEO HNX B 40%
24 CII HOSE B 40%
25 CMX HOSE C 30%
26 CSV HOSE A 50%
27 CTD HOSE B 40%
28 CTF HOSE B 40%
29 CTG HOSE A 50%
30 CTR HOSE A 50%
31 CTS HOSE C 30%
32 DBC HOSE B 40%
33 DBD HOSE B 40%
34 DCM HOSE A 50%
35 DGC HOSE A 50%
36 DGW HOSE A 50%
37 DHA HOSE C 30%
38 DHC HOSE B 40%
39 DHG HOSE B 40%
40 DIG HOSE B 40%
41 DPG HOSE A 50%
42 DPM HOSE A 50%
43 DPR HOSE B 40%
44 DRC HOSE A 50%
45 DTD HNX B 40%
46 DXG HOSE A 50%
47 EIB HOSE A 50%
48 ELC HOSE B 40%
49 EVE HOSE D 20%
50 EVF HOSE A 50%
51 FCN HOSE B 40%
52 FIR HOSE C 30%
53 FIT HOSE D 20%
54 FPT HOSE A 50%
55 FTS HOSE B 40%
56 GAS HOSE A 50%
57 GEG HOSE D 20%
58 GEX HOSE A 50%
59 GKM HNX C 20%
60 GMD HOSE A 50%
61 GMH HOSE D 20%
62 GSP HOSE C 30%
63 GVR HOSE A 50%
64 HAH HOSE A 50%
65 HCM HOSE A 50%
66 HDB HOSE A 50%
67 HDC HOSE C 30%
68 HDG HOSE B 40%
69 HHS HOSE C 30%
70 HHV HOSE A 50%
71 HPG HOSE A 50%
72 HQC HOSE D 20%
73 HSG HOSE A 50%
74 HUT HNX B 40%
75 IDC HNX A 50%
76 IDI HOSE C 30%
77 IJC HOSE A 50%
78 ITC HOSE B 40%
79 KBC HOSE A 50%
80 KDC HOSE B 40%
81 KDH HOSE B 40%
82 KHG HOSE A 50%
83 KOS HOSE C 30%
84 KSB HOSE C 30%
85 L14 HNX D 20%
86 LAS HNX B 40%
87 LCG HOSE B 40%
88 LPB HOSE A 50%
89 LSS HOSE B 40%
90 MBB HOSE A 50%
91 MBS HNX B 40%
92 MIG HOSE C 30%
93 MSB HOSE A 50%
94 MSH HOSE C 30%
95 MSN HOSE A 50%
96 MWG HOSE A 50%
97 NAF HOSE B 40%
98 NAG HNX C 30%
99 NHH HOSE B 40%
100 NKG HOSE B 40%
101 NLG HOSE B 40%
102 NT2 HOSE B 40%
103 NTL HOSE B 40%
104 NTP HNX C 30%
105 OCB HOSE A 50%
106 ORS HOSE B 40%
107 PAN HOSE B 40%
108 PC1 HOSE B 40%
109 PDR HOSE A 50%
110 PET HOSE C 30%
111 PHR HOSE A 50%
112 PLX HOSE A 50%
113 PNJ HOSE A 50%
114 POW HOSE A 50%
115 PTB HOSE C 30%
116 PVC HNX D 20%
117 PVD HOSE A 50%
118 PVI HNX B 40%
119 PVS HNX A 50%
120 PVT HOSE A 50%
121 RAL HOSE D 20%
122 REE HOSE A 50%
123 SAB HOSE A 50%
124 SBT HOSE B 40%
125 SCR HOSE D 20%
126 SHB HOSE A 50%
127 SHI HOSE C 30%
128 SHS HNX A 50%
129 SKG HOSE C 30%
130 SSB HOSE A 50%
131 SSI HOSE A 50%
132 STB HOSE A 50%
133 SZC HOSE B 40%
134 TCB HOSE A 50%
135 TCD HOSE B 40%
136 TCH HOSE B 40%
137 TDM HOSE C 30%
138 TIG HNX B 40%
139 TIP HOSE C 30%
140 TLG HOSE C 30%
141 TNG HNX B 40%
142 TNH HOSE B 40%
143 TPB HOSE A 50%
144 TTA HOSE C 30%
145 TVD HNX C 30%
146 VCB HOSE A 50%
147 VCG HOSE A 50%
148 VCI HOSE A 50%
149 VCS HNX C 30%
150 VDS HOSE C 30%
151 VFS HNX C 30%
152 VGC HOSE A 50%
153 VHC HOSE A 50%
154 VHM HOSE A 50%
155 VIB HOSE A 50%
156 VIC HOSE A 50%
157 VIP HOSE B 40%
158 VIX HOSE A 50%
159 VJC HOSE A 50%
160 VND HOSE A 50%
161 VNM HOSE A 50%
162 VOS HOSE A 50%
163 VPB HOSE A 50%
164 VPG HOSE C 30%
165 VPH HOSE D 20%
166 VPI HOSE C 30%
167 VRE HOSE A 50%
168 VSC HOSE B 40%
169 VSH HOSE B 40%
170 VTO HOSE C 30%
171 VTZ HNX C 20%
               DANH MỤC CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 26/02/2024
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam thông báo danh mục chứng khoán kỹ quỹ áp dụng từ ngày 26/02/2024

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE A 50%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE B 40%
5 AGR HOSE B 40%
6 AMV HNX D 20%
7 ANV HOSE B 40%
8 APG HOSE C 30%
9 ASM HOSE C 30%
10 BAF HOSE D 20%
11 BCG HOSE A 50%
12 BCM HOSE A 50%
13 BFC HOSE C 30%
14 BIC HOSE B 40%
15 BID HOSE A 50%
16 BMI HOSE B 40%
17 BMP HOSE B 40%
18 BSI HOSE B 40%
19 BVH HOSE A 50%
20 BVS HNX B 40%
21 BWE HOSE C 30%
22 C69 HNX C 30%
23 CEO HNX B 40%
24 CII HOSE B 40%
25 CMX HOSE C 30%
26 CSV HOSE A 50%
27 CTD HOSE B 40%
28 CTF HOSE B 40%
29 CTG HOSE A 50%
30 CTR HOSE A 50%
31 CTS HOSE C 30%
32 DBC HOSE B 40%
33 DBD HOSE B 40%
34 DCM HOSE A 50%
35 DGC HOSE A 50%
36 DGW HOSE A 50%
37 DHA HOSE C 30%
38 DHC HOSE B 40%
39 DHG HOSE B 40%
40 DIG HOSE B 40%
41 DPG HOSE A 50%
42 DPM HOSE A 50%
43 DPR HOSE B 40%
44 DRC HOSE A 50%
45 DTD HNX B 40%
46 DXG HOSE A 50%
47 EIB HOSE A 50%
48 ELC HOSE B 40%
49 EVE HOSE D 20%
50 EVF HOSE A 50%
51 FCN HOSE D 20%
52 FIR HOSE C 30%
53 FIT HOSE D 20%
54 FPT HOSE A 50%
55 FTS HOSE B 40%
56 GAS HOSE A 50%
57 GEG HOSE D 20%
58 GEX HOSE A 50%
59 GKM HNX C 20%
60 GMD HOSE A 50%
61 GMH HOSE D 20%
62 GSP HOSE C 30%
63 GVR HOSE A 50%
64 HAH HOSE A 50%
65 HCM HOSE A 50%
66 HDB HOSE A 50%
67 HDC HOSE C 30%
68 HDG HOSE B 40%
69 HHS HOSE C 30%
70 HHV HOSE A 50%
71 HPG HOSE A 50%
72 HQC HOSE D 20%
73 HSG HOSE A 50%
74 HUT HNX B 40%
75 IDC HNX A 50%
76 IDI HOSE C 30%
77 IJC HOSE A 50%
78 ITC HOSE B 40%
79 KBC HOSE A 50%
80 KDC HOSE B 40%
81 KDH HOSE B 40%
82 KHG HOSE A 50%
83 KOS HOSE C 30%
84 KSB HOSE C 30%
85 L14 HNX D 20%
86 LAS HNX B 40%
87 LCG HOSE B 40%
88 LPB HOSE A 50%
89 LSS HOSE B 40%
90 MBB HOSE A 50%
91 MBS HNX B 40%
92 MIG HOSE C 30%
93 MSB HOSE A 50%
94 MSH HOSE C 30%
95 MSN HOSE A 50%
96 MWG HOSE A 50%
97 NAF HOSE B 40%
98 NAG HNX C 30%
99 NHH HOSE B 40%
100 NKG HOSE B 40%
101 NLG HOSE B 40%
102 NT2 HOSE B 40%
103 NTL HOSE B 40%
104 NTP HNX C 30%
105 OCB HOSE A 50%
106 ORS HOSE B 40%
107 PAN HOSE B 40%
108 PC1 HOSE B 40%
109 PDR HOSE A 50%
110 PET HOSE C 30%
111 PHR HOSE A 50%
112 PLX HOSE A 50%
113 PNJ HOSE A 50%
114 POW HOSE A 50%
115 PTB HOSE C 30%
116 PVC HNX D 20%
117 PVD HOSE A 50%
118 PVI HNX B 40%
119 PVS HNX A 50%
120 PVT HOSE A 50%
121 RAL HOSE D 20%
122 REE HOSE A 50%
123 SAB HOSE A 50%
124 SBT HOSE B 40%
125 SCR HOSE D 20%
126 SHB HOSE A 50%
127 SHI HOSE C 30%
128 SHS HNX A 50%
129 SKG HOSE C 30%
130 SSB HOSE A 50%
131 SSI HOSE A 50%
132 STB HOSE A 50%
133 SZC HOSE B 40%
134 TCB HOSE A 50%
135 TCD HOSE B 40%
136 TCH HOSE B 40%
137 TDM HOSE C 30%
138 TIG HNX B 40%
139 TIP HOSE C 30%
140 TLG HOSE C 30%
141 TNG HNX B 40%
142 TNH HOSE B 40%
143 TPB HOSE A 50%
144 TTA HOSE C 30%
145 TVD HNX C 30%
146 VCB HOSE A 50%
147 VCG HOSE A 50%
148 VCI HOSE A 50%
149 VCS HNX C 30%
150 VDS HOSE C 30%
151 VFS HNX C 30%
152 VGC HOSE A 50%
153 VHC HOSE A 50%
154 VHM HOSE A 50%
155 VIB HOSE A 50%
156 VIC HOSE A 50%
157 VIP HOSE B 40%
158 VIX HOSE A 50%
159 VJC HOSE A 50%
160 VND HOSE A 50%
161 VNM HOSE A 50%
162 VOS HOSE A 50%
163 VPB HOSE A 50%
164 VPG HOSE C 30%
165 VPH HOSE D 20%
166 VPI HOSE C 30%
167 VRE HOSE A 50%
168 VSC HOSE B 40%
169 VSH HOSE B 40%
170 VTO HOSE C 30%
171 VTZ HNX C 30%
 
               DANH MỤC CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/01/2024
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam thông báo danh mục chứng khoán kỹ quỹ áp dụng từ ngày 18/01/2024

 
STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE B 40%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE C 30%
5 AGR HOSE B 40%
6 AMV HNX C 30%
7 ANV HOSE B 40%
8 APG HOSE D 20%
9 ASM HOSE B 40%
10 BAF HOSE C 30%
11 BCG HOSE A 50%
12 BCM HOSE A 50%
13 BID HOSE A 50%
14 BMI HOSE B 40%
15 BMP HOSE B 40%
16 BSI HOSE B 40%
17 BVH HOSE A 50%
18 BVS HNX B 40%
19 BWE HOSE C 30%
20 C69 HNX C 30%
21 CEO HNX B 40%
22 CII HOSE B 40%
23 CMX HOSE B 40%
24 CNG HOSE D 20%
25 CRE HOSE C 30%
26 CSV HOSE A 50%
27 CTD HOSE C 30%
28 CTF HOSE B 40%
29 CTG HOSE A 50%
30 CTS HOSE D 20%
31 CTR HOSE A 50%
32 DBC HOSE B 40%
33 DBD HOSE B 40%
34 DCM HOSE A 50%
35 DGC HOSE A 50%
36 DGW HOSE A 50%
37 DHC HOSE B 40%
38 DHG HOSE B 40%
39 DIG HOSE B 40%
40 DPG HOSE A 50%
41 DPM HOSE A 50%
42 DPR HOSE B 40%
43 DRC HOSE A 50%
44 DTD HNX B 40%
45 DXG HOSE C 30%
46 EIB HOSE A 50%
47 EVE HOSE D 20%
48 EVF HOSE A 50%
49 FCN HOSE C 30%
50 FIR HOSE C 30%
51 FIT HOSE C 30%
52 FPT HOSE A 50%
53 FTS HOSE B 40%
54 GAS HOSE A 50%
55 GEG HOSE D 20%
56 GEX HOSE A 50%
57 GKM HNX D 30%
58 GMD HOSE A 50%
59 GVR HOSE A 50%
60 HAH HOSE A 50%
61 HAX HOSE B 40%
62 HCM HOSE A 50%
63 HDB HOSE A 50%
64 HDC HOSE B 40%
65 HDG HOSE B 40%
66 HHS HOSE C 30%
67 HHV HOSE A 50%
68 HPG HOSE A 50%
69 HUT HNX C 30%
70 IDC HNX A 50%
71 IDI HOSE B 40%
72 IJC HOSE B 40%
73 ITC HOSE A 50%
74 KBC HOSE A 50%
75 KDC HOSE A 50%
76 KDH HOSE B 40%
77 KOS HOSE C 30%
78 KSB HOSE B 40%
79 KHG HOSE A 50%
80 L14 HNX C 30%
81 LAS HNX C 30%
82 LCG HOSE B 40%
83 LPB HOSE A 50%
84 LSS HOSE C 30%
85 MBB HOSE A 50%
86 MBG HNX C 30%
87 MBS HNX B 40%
88 MIG HOSE C 30%
89 MSB HOSE A 50%
90 MSH HOSE C 30%
91 MSN HOSE A 50%
92 MWG HOSE A 50%
93 NAF HOSE B 40%
94 NAG HNX C 30%
95 NKG HOSE B 40%
96 NLG HOSE A 50%
97 NT2 HOSE B 40%
98 NTL HOSE C 30%
99 NTP HNX C 30%
100 NHH HOSE C 30%
101 OCB HOSE A 50%
102 ORS HOSE B 40%
103 PAN HOSE B 40%
104 PC1 HOSE B 40%
105 PDR HOSE B 40%
106 PET HOSE C 30%
107 PLX HOSE A 50%
108 PNJ HOSE A 50%
109 POW HOSE A 50%
110 PTB HOSE C 30%
111 PVC HNX D 20%
112 PVD HOSE B 40%
113 PVI HNX B 40%
114 PVS HNX A 50%
115 PVT HOSE A 50%
116 PHR HOSE A 50%
117 RAL HOSE D 20%
118 REE HOSE A 50%
119 SAB HOSE A 50%
120 SBT HOSE B 40%
121 SCR HOSE C 30%
122 SHB HOSE A 50%
123 SHI HOSE C 30%
124 SHS HNX A 50%
125 SKG HOSE C 30%
126 SSB HOSE A 50%
127 SSI HOSE A 50%
128 STB HOSE A 50%
129 SZC HOSE B 40%
130 TCB HOSE A 50%
131 TCD HOSE B 40%
132 TCH HOSE B 40%
133 TDM HOSE C 30%
134 TIG HNX B 40%
135 TIP HOSE C 30%
136 TLG HOSE C 30%
137 TNG HNX B 40%
138 TNH HOSE B 40%
139 TPB HOSE A 50%
140 TTA HOSE C 30%
141 TVD HNX C 30%
142 VCB HOSE A 50%
143 VCG HOSE A 50%
144 VCI HOSE A 50%
145 VCS HNX B 40%
146 VDS HOSE D 20%
147 VGC HOSE A 50%
148 VHC HOSE A 50%
149 VHM HOSE A 50%
150 VIB HOSE A 50%
151 VIC HOSE A 50%
152 VIP HOSE B 40%
153 VIX HOSE A 50%
154 VJC HOSE C 30%
155 VND HOSE A 50%
156 VNM HOSE A 50%
157 VOS HOSE B 40%
158 VPB HOSE A 50%
159 VPG HOSE B 40%
160 VPI HOSE D 20%
161 VPH HOSE D 20%
162 VRE HOSE A 50%
163 VSC HOSE B 40%
164 VSH HOSE B 40%
165 VTO HOSE C 30%
166 VTZ HNX D 20%
               DANH MỤC CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/11/2023
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam thông báo danh mục chứng khoán kỹ quỹ áp dụng từ ngày 30/11/2023

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE B 40%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE C 30%
5 AGR HOSE B 40%
6 AMV HNX C 30%
7 ANV HOSE B 40%
8 APG HOSE D 20%
9 ASM HOSE B 40%
10 BAF HOSE C 30%
11 BCG HOSE A 50%
12 BCM HOSE A 50%
13 BID HOSE A 50%
14 BMI HOSE B 40%
15 BMP HOSE B 40%
16 BSI HOSE B 40%
17 BVH HOSE A 50%
18 BVS HNX B 40%
19 BWE HOSE C 30%
20 C69 HNX C 30%
21 CEO HNX B 40%
22 CII HOSE B 40%
23 CMX HOSE B 40%
24 CNG HOSE D 20%
25 CRE HOSE C 30%
26 CSV HOSE A 50%
27 CTD HOSE C 30%
28 CTF HOSE B 40%
29 CTG HOSE A 50%
30 CTS HOSE D 20%
31 CTR HOSE A 50%
32 DBC HOSE C 30%
33 DBD HOSE B 40%
34 DCM HOSE A 50%
35 DGC HOSE A 50%
36 DGW HOSE A 50%
37 DHC HOSE B 40%
38 DHG HOSE B 40%
39 DIG HOSE B 40%
40 DPG HOSE A 50%
41 DPM HOSE A 50%
42 DPR HOSE B 40%
43 DRC HOSE A 50%
44 DTD HNX B 40%
45 DXG HOSE C 30%
46 EIB HOSE A 50%
47 EVE HOSE D 20%
48 EVF HOSE A 50%
49 FCN HOSE C 30%
50 FIR HOSE C 30%
51 FIT HOSE C 30%
52 FPT HOSE A 50%
53 FTS HOSE B 40%
54 GAS HOSE A 50%
55 GEG HOSE D 20%
56 GEX HOSE A 50%
57 GKM HNX D 20%
58 GMD HOSE A 50%
59 GVR HOSE A 50%
60 HAH HOSE A 50%
61 HAX HOSE B 40%
62 HCM HOSE A 50%
63 HDB HOSE A 50%
64 HDC HOSE B 40%
65 HDG HOSE B 40%
66 HHS HOSE C 30%
67 HHV HOSE A 50%
68 HPG HOSE A 50%
69 HUT HNX C 30%
70 IDC HNX A 50%
71 IDI HOSE B 40%
72 IJC HOSE B 40%
73 ITC HOSE A 50%
74 KBC HOSE A 50%
75 KDC HOSE A 50%
76 KDH HOSE B 40%
77 KOS HOSE C 30%
78 KSB HOSE B 40%
79 KHG HOSE A 50%
80 L14 HNX C 30%
81 LAS HNX C 30%
82 LCG HOSE B 40%
83 LPB HOSE A 50%
84 LSS HOSE C 30%
85 MBB HOSE A 50%
86 MBG HNX C 30%
87 MBS HNX B 40%
88 MIG HOSE C 30%
89 MSB HOSE A 50%
90 MSH HOSE C 30%
91 MSN HOSE A 50%
92 MWG HOSE A 50%
93 NAF HOSE B 40%
94 NAG HNX C 30%
95 NKG HOSE B 40%
96 NLG HOSE A 50%
97 NT2 HOSE B 40%
98 NTL HOSE C 30%
99 NTP HNX C 30%
100 NHH HOSE C 30%
101 OCB HOSE A 50%
102 ORS HOSE B 40%
103 PAN HOSE B 40%
104 PC1 HOSE B 40%
105 PDR HOSE B 40%
106 PET HOSE C 30%
107 PLX HOSE A 50%
108 PNJ HOSE A 50%
109 POW HOSE A 50%
110 PTB HOSE C 30%
111 PVC HNX D 20%
112 PVD HOSE B 40%
113 PVI HNX B 40%
114 PVS HNX A 50%
115 PVT HOSE A 50%
116 PHR HOSE A 50%
117 RAL HOSE D 20%
118 REE HOSE A 50%
119 SAB HOSE A 50%
120 SBT HOSE B 40%
121 SCR HOSE C 30%
122 SHB HOSE A 50%
123 SHI HOSE C 30%
124 SHS HNX A 50%
125 SKG HOSE C 30%
126 SSB HOSE A 50%
127 SSI HOSE A 50%
128 STB HOSE A 50%
129 SZC HOSE B 40%
130 TCB HOSE A 50%
131 TCD HOSE B 40%
132 TCH HOSE B 40%
133 TDM HOSE C 30%
134 TIG HNX B 40%
135 TIP HOSE C 30%
136 TLG HOSE C 30%
137 TNG HNX B 40%
138 TNH HOSE B 40%
139 TPB HOSE A 50%
140 TTA HOSE C 30%
141 TVD HNX C 30%
142 VCB HOSE A 50%
143 VCG HOSE A 50%
144 VCI HOSE A 50%
145 VCS HNX B 40%
146 VDS HOSE D 20%
147 VGC HOSE A 50%
148 VHC HOSE A 50%
149 VHM HOSE A 50%
150 VIB HOSE A 50%
151 VIC HOSE A 50%
152 VIP HOSE B 40%
153 VIX HOSE A 50%
154 VJC HOSE C 30%
155 VND HOSE A 50%
156 VNM HOSE A 50%
157 VOS HOSE B 40%
158 VPB HOSE A 50%
159 VPG HOSE B 40%
160 VPI HOSE D 20%
161 VPH HOSE D 20%
162 VRE HOSE A 50%
163 VSC HOSE B 40%
164 VSH HOSE B 40%
165 VTO HOSE C 30%
166 VTZ HNX D 20%
 
               DANH MỤC CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/11/2023
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam thông báo danh mục chứng khoán kỹ quỹ áp dụng từ ngày 13/11/2023

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE B 40%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE C 30%
5 AGR HOSE B 40%
6 AMV HNX C 30%
7 ANV HOSE B 40%
8 APG HOSE D 20%
9 ASM HOSE B 40%
10 BAF HOSE C 30%
11 BCG HOSE A 50%
12 BCM HOSE A 50%
13 BID HOSE A 50%
14 BMI HOSE B 40%
15 BMP HOSE B 40%
16 BSI HOSE B 40%
17 BVH HOSE A 50%
18 BVS HNX B 40%
19 BWE HOSE C 30%
20 C69 HNX C 30%
21 CEO HNX B 40%
22 CII HOSE B 40%
23 CMX HOSE B 40%
24 CNG HOSE D 20%
25 CRE HOSE C 30%
26 CSV HOSE A 50%
27 CTD HOSE C 30%
28 CTF HOSE B 40%
29 CTG HOSE A 50%
30 CTR HOSE A 50%
31 CTS HOSE D 20%
32 DBC HOSE C 30%
33 DBD HOSE B 40%
34 DCM HOSE A 50%
35 DGC HOSE A 50%
36 DGW HOSE A 50%
37 DHC HOSE B 40%
38 DHG HOSE B 40%
39 DIG HOSE B 40%
40 DPG HOSE A 50%
41 DPM HOSE A 50%
42 DPR HOSE B 40%
43 DRC HOSE A 50%
44 DTD HNX B 40%
45 DXG HOSE C 30%
46 EIB HOSE A 50%
47 EVE HOSE D 20%
48 EVF HOSE A 50%
49 FCN HOSE C 30%
50 FIR HOSE C 30%
51 FIT HOSE C 30%
52 FPT HOSE A 50%
53 FTS HOSE B 40%
54 GAS HOSE A 50%
55 GEG HOSE D 20%
56 GEX HOSE A 50%
57 GKM HNX D 20%
58 GMD HOSE A 50%
59 GVR HOSE A 50%
60 HAH HOSE A 50%
61 HAX HOSE B 40%
62 HCM HOSE A 50%
63 HDB HOSE A 50%
64 HDC HOSE B 40%
65 HDG HOSE B 40%
66 HHS HOSE C 30%
67 HHV HOSE A 50%
68 HPG HOSE A 50%
69 HUT HNX C 30%
70 IDC HNX A 50%
71 IDI HOSE B 40%
72 IJC HOSE B 40%
73 ITC HOSE A 50%
74 KBC HOSE A 50%
75 KDC HOSE A 50%
76 KDH HOSE B 40%
77 KHG HOSE A 50%
78 KOS HOSE C 30%
79 KSB HOSE B 40%
80 L14 HNX C 30%
81 LAS HNX C 30%
82 LCG HOSE B 40%
83 LPB HOSE A 50%
84 LSS HOSE C 30%
85 MBB HOSE A 50%
86 MBG HNX C 30%
87 MBS HNX B 40%
88 MIG HOSE C 30%
89 MSB HOSE A 50%
90 MSH HOSE C 30%
91 MSN HOSE A 50%
92 MWG HOSE A 50%
93 NAF HOSE B 40%
94 NAG HNX C 30%
95 NHH HOSE C 30%
96 NKG HOSE B 40%
97 NLG HOSE A 50%
98 NT2 HOSE B 40%
99 NTL HOSE C 30%
100 NTP HNX C 30%
101 OCB HOSE A 50%
102 ORS HOSE B 40%
103 PAN HOSE B 40%
104 PC1 HOSE B 40%
105 PDR HOSE B 40%
106 PET HOSE C 30%
107 PHR HOSE A 50%
108 PLX HOSE A 50%
109 PNJ HOSE A 50%
110 POW HOSE A 50%
111 PTB HOSE C 30%
112 PVC HNX D 20%
113 PVD HOSE B 40%
114 PVI HNX B 40%
115 PVS HNX A 50%
116 PVT HOSE A 50%
117 RAL HOSE D 20%
118 REE HOSE A 50%
119 SAB HOSE A 50%
120 SBT HOSE B 40%
121 SCR HOSE C 30%
122 SHB HOSE A 50%
123 SHI HOSE C 30%
124 SHS HNX A 50%
125 SKG HOSE C 30%
126 SSB HOSE A 50%
127 SSI HOSE A 50%
128 STB HOSE A 50%
129 SZC HOSE B 40%
130 TCB HOSE A 50%
131 TCD HOSE B 40%
132 TCH HOSE B 40%
133 TDM HOSE C 30%
134 TIG HNX B 40%
135 TIP HOSE C 30%
136 TLG HOSE C 30%
137 TNG HNX B 40%
138 TNH HOSE B 40%
139 TPB HOSE A 50%
140 TTA HOSE C 30%
141 TVD HNX C 30%
142 VCB HOSE A 50%
143 VCG HOSE A 50%
144 VCI HOSE A 50%
145 VCS HNX B 40%
146 VDS HOSE D 20%
147 VGC HOSE A 50%
148 VHC HOSE A 50%
149 VHM HOSE A 50%
150 VIB HOSE A 50%
151 VIC HOSE A 50%
152 VIP HOSE B 40%
153 VIX HOSE A 50%
154 VJC HOSE C 30%
155 VND HOSE A 50%
156 VNM HOSE A 50%
157 VOS HOSE B 40%
158 VPB HOSE A 50%
159 VPG HOSE B 40%
160 VPI HOSE D 20%
161 VRE HOSE A 50%
162 VSC HOSE B 40%
163 VSH HOSE B 40%
164 VTO HOSE C 30%
165 VTZ HNX D 20%
               DANH MỤC CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/10/2023
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam thông báo danh mục chứng khoán kỹ quỹ áp dụng từ ngày 11/10/2023

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE C 30%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE D 20%
5 AGR HOSE B 40%
6 AMV HNX D 20%
7 ANV HOSE A 50%
8 ASM HOSE B 40%
9 BAF HOSE B 40%
10 BCG HOSE A 50%
11 BCM HOSE A 50%
12 BID HOSE A 50%
13 BMI HOSE B 40%
14 BMP HOSE B 40%
15 BSI HOSE B 40%
16 BVH HOSE A 50%
17 BVS HNX B 40%
18 BWE HOSE C 30%
19 C69 HNX D 20%
20 CDC HOSE D 20%
21 CEO HNX B 40%
22 CII HOSE B 40%
23 CMX HOSE C 30%
24 CNG HOSE D 20%
25 CRE HOSE D 20%
26 CSV HOSE B 40%
27 CTD HOSE D 20%
28 CTF HOSE B 40%
29 CTG HOSE A 50%
30 CTS HOSE D 20%
31 CTR HOSE B 40%
32 DBC HOSE B 40%
33 DBD HOSE D 20%
34 DCM HOSE A 50%
35 DGC HOSE A 50%
36 DGW HOSE A 50%
37 DHC HOSE C 30%
38 DHG HOSE D 20%
39 DIG HOSE B 40%
40 DPG HOSE A 50%
41 DPM HOSE A 50%
42 DPR HOSE C 30%
43 DRC HOSE A 50%
44 DTD HNX B 40%
45 DVM HNX D 20%
46 DXG HOSE C 30%
47 EIB HOSE A 50%
48 EVE HOSE D 20%
49 EVF HOSE A 50%
50 FCN HOSE D 20%
51 FIR HOSE C 30%
52 FIT HOSE B 40%
53 FPT HOSE A 50%
54 FTS HOSE B 40%
55 GAS HOSE A 50%
56 GEG HOSE B 40%
57 GEX HOSE A 50%
58 GKM HNX D 20%
59 GMD HOSE A 50%
60 GVR HOSE A 50%
61 HAH HOSE A 50%
62 HAX HOSE B 40%
63 HCM HOSE A 50%
64 HDB HOSE A 50%
65 HDC HOSE B 40%
66 HDG HOSE B 40%
67 HHS HOSE C 30%
68 HHV HOSE A 50%
69 HPG HOSE A 50%
70 HUT HNX D 20%
71 IDC HNX A 50%
72 IDI HOSE B 40%
73 IJC HOSE B 40%
74 ITC HOSE A 50%
75 KBC HOSE A 50%
76 KDC HOSE B 40%
77 KDH HOSE B 40%
78 KOS HOSE C 30%
79 KSB HOSE B 40%
80 KHG HOSE A 50%
81 L14 HNX D 20%
82 LAS HNX D 20%
83 LCG HOSE B 40%
84 LPB HOSE A 50%
85 LSS HOSE D 20%
86 MBB HOSE A 50%
87 MBG HNX D 20%
88 MBS HNX A 50%
89 MIG HOSE C 30%
90 MSB HOSE A 50%
91 MSH HOSE C 30%
92 MSN HOSE A 50%
93 MWG HOSE A 50%
94 NAF HOSE B 40%
95 NAG HNX C 30%
96 NBB HOSE D 20%
97 NLG HOSE A 50%
98 NT2 HOSE B 40%
99 NTL HOSE D 20%
100 NTP HNX D 20%
101 NHH HOSE C 30%
102 OCB HOSE B 40%
103 ORS HOSE B 40%
104 PAN HOSE A 50%
105 PC1 HOSE B 40%
106 PDR HOSE B 40%
107 PET HOSE C 30%
108 PLX HOSE A 50%
109 PNJ HOSE A 50%
110 POW HOSE A 50%
111 PTB HOSE C 30%
112 PVC HNX D 20%
113 PVI HNX B 40%
114 PVS HNX A 50%
115 PVT HOSE A 50%
116 PHR HOSE B 40%
117 RAL HOSE D 20%
118 REE HOSE A 50%
119 SAB HOSE A 50%
120 SBT HOSE B 40%
121 SCR HOSE C 30%
122 SHB HOSE A 50%
123 SHI HOSE C 30%
124 SHS HNX A 50%
125 SKG HOSE C 30%
126 SSB HOSE A 50%
127 SSI HOSE A 50%
128 STB HOSE A 50%
129 SZC HOSE B 40%
130 TCB HOSE A 50%
131 TCD HOSE B 40%
132 TCH HOSE C 30%
133 TDM HOSE C 30%
134 TIG HNX B 40%
135 TIP HOSE C 30%
136 TLG HOSE C 30%
137 TNG HNX C 30%
138 TNH HOSE B 40%
139 TPB HOSE A 50%
140 TTA HOSE C 30%
141 TVD HNX C 30%
142 VCB HOSE A 50%
143 VCG HOSE A 50%
144 VCI HOSE A 50%
145 VCS HNX C 30%
146 VGC HOSE A 50%
147 VHC HOSE A 50%
148 VHM HOSE A 50%
149 VIB HOSE A 50%
150 VIC HOSE A 50%
151 VIP HOSE C 30%
152 VIX HOSE A 50%
153 VND HOSE A 50%
154 VNM HOSE A 50%
155 VOS HOSE A 50%
156 VPB HOSE A 50%
157 VPG HOSE C 30%
158 VPI HOSE C 30%
159 VRE HOSE A 50%
160 VSC HOSE B 40%
161 VSH HOSE B 40%
162 VTO HOSE C 30%

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN)
THÔNG BÁO LOẠI BỎ CỔ PHIẾU TAR RA KHỎI DANH MỤC CHO VAY KÝ QUỸ

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN)

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN, cụ thể như sau:

 1. Điều chỉnh Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN:

- Loại bỏ cổ phiếu TAR ra khỏi - Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN từ ngày 18/09/2023

- Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN hiện đang áp dụng không thay đổi.

 1. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN đã được công bố không thay đổi.

Trân trọng./.

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE C 30%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE D 20%
5 AGR HOSE B 40%
6 AMV HNX D 20%
7 ANV HOSE A 50%
8 ASM HOSE B 40%
9 BAF HOSE B 40%
10 BCG HOSE A 50%
11 BCM HOSE A 50%
12 BID HOSE A 50%
13 BMI HOSE B 40%
14 BMP HOSE B 40%
15 BSI HOSE B 40%
16 BVH HOSE A 50%
17 BVS HNX B 40%
18 BWE HOSE C 30%
19 C69 HNX D 20%
20 CDC HOSE D 20%
21 CEO HNX B 40%
22 CII HOSE B 40%
23 CMX HOSE C 30%
24 CNG HOSE D 20%
25 CRE HOSE D 20%
26 CSV HOSE B 40%
27 CTD HOSE D 20%
28 CTF HOSE B 40%
29 CTG HOSE A 50%
30 CTS HOSE D 20%
31 CTR HOSE B 40%
32 DBC HOSE B 40%
33 DBD HOSE D 20%
34 DCM HOSE A 50%
35 DGC HOSE A 50%
36 DGW HOSE A 50%
37 DHC HOSE C 30%
38 DHG HOSE D 20%
39 DIG HOSE B 40%
40 DPG HOSE A 50%
41 DPM HOSE A 50%
42 DPR HOSE C 30%
43 DRC HOSE A 50%
44 DTD HNX B 40%
45 DVM HNX D 20%
46 DXG HOSE C 30%
47 EIB HOSE A 50%
48 EVE HOSE D 20%
49 EVF HOSE A 50%
50 EVS HNX D 20%
51 FCN HOSE D 20%
52 FIR HOSE C 30%
53 FIT HOSE B 40%
54 FPT HOSE A 50%
55 FTS HOSE B 40%
56 GAS HOSE A 50%
57 GEG HOSE B 40%
58 GEX HOSE A 50%
59 GKM HNX D 20%
60 GMD HOSE A 50%
61 GVR HOSE A 50%
62 HAH HOSE A 50%
63 HAX HOSE B 40%
64 HCM HOSE A 50%
65 HDB HOSE A 50%
66 HDC HOSE B 40%
67 HDG HOSE B 40%
68 HHS HOSE C 30%
69 HHV HOSE A 50%
70 HPG HOSE A 50%
71 HUT HNX D 20%
72 IDC HNX A 50%
73 IDI HOSE B 40%
74 IJC HOSE B 40%
75 ITC HOSE A 50%
76 KBC HOSE A 50%
77 KDC HOSE B 40%
78 KDH HOSE B 40%
79 KOS HOSE C 30%
80 KSB HOSE B 40%
81 KHG HOSE A 50%
82 L14 HNX D 20%
83 LAS HNX D 20%
84 LCG HOSE B 40%
85 LPB HOSE A 50%
86 LSS HOSE D 20%
87 MBB HOSE A 50%
88 MBG HNX D 20%
89 MBS HNX A 50%
90 MIG HOSE C 30%
91 MSB HOSE A 50%
92 MSH HOSE C 30%
93 MSN HOSE A 50%
94 MWG HOSE A 50%
95 NAF HOSE B 40%
96 NAG HNX C 30%
97 NBB HOSE D 20%
98 NLG HOSE A 50%
99 NT2 HOSE B 40%
100 NTL HOSE D 20%
101 NTP HNX D 20%
102 NHH HOSE C 30%
103 OCB HOSE B 40%
104 ORS HOSE B 40%
105 PAN HOSE A 50%
106 PC1 HOSE B 40%
107 PDR HOSE B 40%
108 PET HOSE C 30%
109 PLX HOSE A 50%
110 PNJ HOSE A 50%
111 POW HOSE A 50%
112 PTB HOSE C 30%
113 PVC HNX D 20%
114 PVI HNX B 40%
115 PVS HNX A 50%
116 PVT HOSE A 50%
117 PHR HOSE B 40%
118 RAL HOSE D 20%
119 REE HOSE A 50%
120 SAB HOSE A 50%
121 SBT HOSE B 40%
122 SCR HOSE C 30%
123 SHB HOSE A 50%
124 SHI HOSE C 30%
125 SHS HNX A 50%
126 SKG HOSE C 30%
127 SSB HOSE A 50%
128 SSI HOSE A 50%
129 STB HOSE A 50%
130 SZC HOSE B 40%
131 TCB HOSE A 50%
132 TCD HOSE B 40%
133 TCH HOSE C 30%
134 TDM HOSE C 30%
135 TIG HNX B 40%
136 TIP HOSE C 30%
137 TLG HOSE C 30%
138 TNG HNX C 30%
139 TNH HOSE B 40%
140 TPB HOSE A 50%
141 TTA HOSE C 30%
142 TVD HNX C 30%
143 VCB HOSE A 50%
144 VCG HOSE A 50%
145 VCI HOSE A 50%
146 VCS HNX C 30%
147 VGC HOSE A 50%
148 VHC HOSE A 50%
149 VHM HOSE A 50%
150 VIB HOSE A 50%
151 VIC HOSE A 50%
152 VIP HOSE C 30%
153 VIX HOSE A 50%
154 VND HOSE A 50%
155 VNM HOSE A 50%
156 VOS HOSE A 50%
157 VPB HOSE A 50%
158 VPG HOSE C 30%
159 VPI HOSE C 30%
160 VRE HOSE A 50%
161 VSC HOSE B 40%
162 VSH HOSE B 40%
163 VTO HOSE C 30%

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN)
THÔNG BÁO LOẠI BỎ CỔ PHIẾU CKG RA KHỎI DANH MỤC CHO VAY KÝ QUỸ

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN)

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN, cụ thể như sau:

 1. Điều chỉnh Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN:

- Loại bỏ cổ phiếu CKG ra khỏi - Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN từ ngày 11/09/2023

- Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN hiện đang áp dụng không thay đổi.

 1. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN đã được công bố không thay đổi.

Trân trọng./.

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE C 30%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE D 20%
5 AGR HOSE B 40%
6 AMV HNX D 20%
7 ANV HOSE A 50%
8 ASM HOSE B 40%
9 BAF HOSE B 40%
10 BCG HOSE A 50%
11 BCM HOSE A 50%
12 BID HOSE A 50%
13 BMI HOSE B 40%
14 BMP HOSE B 40%
15 BSI HOSE B 40%
16 BVH HOSE A 50%
17 BVS HNX B 40%
18 BWE HOSE C 30%
19 C69 HNX D 20%
20 CDC HOSE D 20%
21 CEO HNX B 40%
22 CII HOSE B 40%
23 CMX HOSE C 30%
24 CNG HOSE D 20%
25 CRE HOSE D 20%
26 CSV HOSE B 40%
27 CTD HOSE D 20%
28 CTF HOSE B 40%
29 CTG HOSE A 50%
30 CTS HOSE D 20%
31 CTR HOSE B 40%
32 DBC HOSE B 40%
33 DBD HOSE D 20%
34 DCM HOSE A 50%
35 DGC HOSE A 50%
36 DGW HOSE A 50%
37 DHC HOSE C 30%
38 DHG HOSE D 20%
39 DIG HOSE B 40%
40 DPG HOSE A 50%
41 DPM HOSE A 50%
42 DPR HOSE C 30%
43 DRC HOSE A 50%
44 DTD HNX B 40%
45 DVM HNX D 20%
46 DXG HOSE C 30%
47 EIB HOSE A 50%
48 EVE HOSE D 20%
49 EVF HOSE A 50%
50 EVS HNX D 20%
51 FCN HOSE D 20%
52 FIR HOSE C 30%
53 FIT HOSE B 40%
54 FPT HOSE A 50%
55 FTS HOSE B 40%
56 GAS HOSE A 50%
57 GEG HOSE B 40%
58 GEX HOSE A 50%
59 GKM HNX D 20%
60 GMD HOSE A 50%
61 GVR HOSE A 50%
62 HAH HOSE A 50%
63 HAX HOSE B 40%
64 HCM HOSE A 50%
65 HDB HOSE A 50%
66 HDC HOSE B 40%
67 HDG HOSE B 40%
68 HHS HOSE C 30%
69 HHV HOSE A 50%
70 HPG HOSE A 50%
71 HUT HNX D 20%
72 IDC HNX A 50%
73 IDI HOSE B 40%
74 IJC HOSE B 40%
75 ITC HOSE A 50%
76 KBC HOSE A 50%
77 KDC HOSE B 40%
78 KDH HOSE B 40%
79 KOS HOSE C 30%
80 KSB HOSE B 40%
81 KHG HOSE A 50%
82 L14 HNX D 20%
83 LAS HNX D 20%
84 LCG HOSE B 40%
85 LPB HOSE A 50%
86 LSS HOSE D 20%
87 MBB HOSE A 50%
88 MBG HNX D 20%
89 MBS HNX A 50%
90 MIG HOSE C 30%
91 MSB HOSE A 50%
92 MSH HOSE C 30%
93 MSN HOSE A 50%
94 MWG HOSE A 50%
95 NAF HOSE B 40%
96 NAG HNX C 30%
97 NBB HOSE D 20%
98 NLG HOSE A 50%
99 NT2 HOSE B 40%
100 NTL HOSE D 20%
101 NTP HNX D 20%
102 NHH HOSE C 30%
103 OCB HOSE B 40%
104 ORS HOSE B 40%
105 PAN HOSE A 50%
106 PC1 HOSE B 40%
107 PDR HOSE B 40%
108 PET HOSE C 30%
109 PLX HOSE A 50%
110 PNJ HOSE A 50%
111 POW HOSE A 50%
112 PTB HOSE C 30%
113 PVC HNX D 20%
114 PVI HNX B 40%
115 PVS HNX A 50%
116 PVT HOSE A 50%
117 PHR HOSE B 40%
118 RAL HOSE D 20%
119 REE HOSE A 50%
120 SAB HOSE A 50%
121 SBT HOSE B 40%
122 SCR HOSE C 30%
123 SHB HOSE A 50%
124 SHI HOSE C 30%
125 SHS HNX A 50%
126 SKG HOSE C 30%
127 SSB HOSE A 50%
128 SSI HOSE A 50%
129 STB HOSE A 50%
130 SZC HOSE B 40%
131 TAR HNX B 40%
132 TCB HOSE A 50%
133 TCD HOSE B 40%
134 TCH HOSE C 30%
135 TDM HOSE C 30%
136 TIG HNX B 40%
137 TIP HOSE C 30%
138 TLG HOSE C 30%
139 TNG HNX C 30%
140 TNH HOSE B 40%
141 TPB HOSE A 50%
142 TTA HOSE C 30%
143 TVD HNX C 30%
144 VCB HOSE A 50%
145 VCG HOSE A 50%
146 VCI HOSE A 50%
147 VCS HNX C 30%
148 VGC HOSE A 50%
149 VHC HOSE A 50%
150 VHM HOSE A 50%
151 VIB HOSE A 50%
152 VIC HOSE A 50%
153 VIP HOSE C 30%
154 VIX HOSE A 50%
155 VND HOSE A 50%
156 VNM HOSE A 50%
157 VOS HOSE A 50%
158 VPB HOSE A 50%
159 VPG HOSE C 30%
160 VPI HOSE C 30%
161 VRE HOSE A 50%
162 VSC HOSE B 40%
163 VSH HOSE B 40%
164 VTO HOSE C 30%

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN)

THÔNG BÁO LOẠI BỎ CỔ PHIẾU DXS RA KHỎI DANH MỤC CHO VAY KÝ QUỸ

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN)
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN, cụ thể như sau:
 1. Điều chỉnh Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN:
- Loại bỏ cổ phiếu DXS ra khỏi - Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN từ ngày 05/09/2023
- Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN hiện đang áp dụng không thay đổi.
 1. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN đã được công bố không thay đổi.
Trân trọng./.

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE C 30%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE D 20%
5 AGR HOSE B 40%
6 AMV HNX D 20%
7 ANV HOSE A 50%
8 ASM HOSE B 40%
9 BAF HOSE B 40%
10 BCG HOSE A 50%
11 BCM HOSE A 50%
12 BID HOSE A 50%
13 BMI HOSE B 40%
14 BMP HOSE B 40%
15 BSI HOSE B 40%
16 BVH HOSE A 50%
17 BVS HNX B 40%
18 BWE HOSE C 30%
19 C69 HNX D 20%
20 CDC HOSE D 20%
21 CEO HNX B 40%
22 CII HOSE B 40%
23 CKG HOSE C 30%
24 CMX HOSE C 30%
25 CNG HOSE D 20%
26 CRE HOSE D 20%
27 CSV HOSE B 40%
28 CTD HOSE D 20%
29 CTF HOSE B 40%
30 CTG HOSE A 50%
31 CTS HOSE D 20%
32 CTR HOSE B 40%
33 DBC HOSE B 40%
34 DBD HOSE D 20%
35 DCM HOSE A 50%
36 DGC HOSE A 50%
37 DGW HOSE A 50%
38 DHC HOSE C 30%
39 DHG HOSE D 20%
40 DIG HOSE B 40%
41 DPG HOSE A 50%
42 DPM HOSE A 50%
43 DPR HOSE C 30%
44 DRC HOSE A 50%
45 DTD HNX B 40%
46 DVM HNX D 20%
47 DXG HOSE C 30%
48 EIB HOSE A 50%
49 EVE HOSE D 20%
50 EVF HOSE A 50%
51 EVS HNX D 20%
52 FCN HOSE D 20%
53 FIR HOSE C 30%
54 FIT HOSE B 40%
55 FPT HOSE A 50%
56 FTS HOSE B 40%
57 GAS HOSE A 50%
58 GEG HOSE B 40%
59 GEX HOSE A 50%
60 GKM HNX D 20%
61 GMD HOSE A 50%
62 GVR HOSE A 50%
63 HAH HOSE A 50%
64 HAX HOSE B 40%
65 HCM HOSE A 50%
66 HDB HOSE A 50%
67 HDC HOSE B 40%
68 HDG HOSE B 40%
69 HHS HOSE C 30%
70 HHV HOSE A 50%
71 HPG HOSE A 50%
72 HUT HNX D 20%
73 IDC HNX A 50%
74 IDI HOSE B 40%
75 IJC HOSE B 40%
76 ITC HOSE A 50%
77 KBC HOSE A 50%
78 KDC HOSE B 40%
79 KDH HOSE B 40%
80 KOS HOSE C 30%
81 KSB HOSE B 40%
82 KHG HOSE A 50%
83 L14 HNX D 20%
84 LAS HNX D 20%
85 LCG HOSE B 40%
86 LPB HOSE A 50%
87 LSS HOSE D 20%
88 MBB HOSE A 50%
89 MBG HNX D 20%
90 MBS HNX A 50%
91 MIG HOSE C 30%
92 MSB HOSE A 50%
93 MSH HOSE C 30%
94 MSN HOSE A 50%
95 MWG HOSE A 50%
96 NAF HOSE B 40%
97 NAG HNX C 30%
98 NBB HOSE D 20%
99 NLG HOSE A 50%
100 NT2 HOSE B 40%
101 NTL HOSE D 20%
102 NTP HNX D 20%
103 NHH HOSE C 30%
104 OCB HOSE B 40%
105 ORS HOSE B 40%
106 PAN HOSE A 50%
107 PC1 HOSE B 40%
108 PDR HOSE B 40%
109 PET HOSE C 30%
110 PLX HOSE A 50%
111 PNJ HOSE A 50%
112 POW HOSE A 50%
113 PTB HOSE C 30%
114 PVC HNX D 20%
115 PVI HNX B 40%
116 PVS HNX A 50%
117 PVT HOSE A 50%
118 PHR HOSE B 40%
119 RAL HOSE D 20%
120 REE HOSE A 50%
121 SAB HOSE A 50%
122 SBT HOSE B 40%
123 SCR HOSE C 30%
124 SHB HOSE A 50%
125 SHI HOSE C 30%
126 SHS HNX A 50%
127 SKG HOSE C 30%
128 SSB HOSE A 50%
129 SSI HOSE A 50%
130 STB HOSE A 50%
131 SZC HOSE B 40%
132 TAR HNX B 40%
133 TCB HOSE A 50%
134 TCD HOSE B 40%
135 TCH HOSE C 30%
136 TDM HOSE C 30%
137 TIG HNX B 40%
138 TIP HOSE C 30%
139 TLG HOSE C 30%
140 TNG HNX C 30%
141 TNH HOSE B 40%
142 TPB HOSE A 50%
143 TTA HOSE C 30%
144 TVD HNX C 30%
145 VCB HOSE A 50%
146 VCG HOSE A 50%
147 VCI HOSE A 50%
148 VCS HNX C 30%
149 VGC HOSE A 50%
150 VHC HOSE A 50%
151 VHM HOSE A 50%
152 VIB HOSE A 50%
153 VIC HOSE A 50%
154 VIP HOSE C 30%
155 VIX HOSE A 50%
156 VND HOSE A 50%
157 VNM HOSE A 50%
158 VOS HOSE A 50%
159 VPB HOSE A 50%
160 VPG HOSE C 30%
161 VPI HOSE C 30%
162 VRE HOSE A 50%
163 VSC HOSE B 40%
164 VSH HOSE B 40%
165 VTO HOSE C 30%

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN)
THÔNG BÁO LOẠI BỎ CỔ PHIẾU GIL RA KHỎI DANH MỤC CHO VAY KÝ QUỸ

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN)
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN, cụ thể như sau:
 1. Điều chỉnh Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN:
- Loại bỏ cổ phiếu GIL ra khỏi - Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN từ ngày 31/08/2023
- Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại RHBSVN hiện đang áp dụng không thay đổi.
 1. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại RHBSVN đã được công bố không thay đổi.
Trân trọng./.

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE C 30%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE D 20%
5 AGR HOSE B 40%
6 AMV HNX D 20%
7 ANV HOSE A 50%
8 ASM HOSE B 40%
9 BAF HOSE B 40%
10 BCG HOSE A 50%
11 BCM HOSE A 50%
12 BID HOSE A 50%
13 BMI HOSE B 40%
14 BMP HOSE B 40%
15 BSI HOSE B 40%
16 BVH HOSE A 50%
17 BVS HNX B 40%
18 BWE HOSE C 30%
19 C69 HNX D 20%
20 CDC HOSE D 20%
21 CEO HNX B 40%
22 CII HOSE B 40%
23 CKG HOSE C 30%
24 CMX HOSE C 30%
25 CNG HOSE D 20%
26 CRE HOSE D 20%
27 CSV HOSE B 40%
28 CTD HOSE D 20%
29 CTF HOSE B 40%
30 CTG HOSE A 50%
31 CTS HOSE D 20%
32 CTR HOSE B 40%
33 DBC HOSE B 40%
34 DBD HOSE D 20%
35 DCM HOSE A 50%
36 DGC HOSE A 50%
37 DGW HOSE A 50%
38 DHC HOSE C 30%
39 DHG HOSE D 20%
40 DIG HOSE B 40%
41 DPG HOSE A 50%
42 DPM HOSE A 50%
43 DPR HOSE C 30%
44 DRC HOSE A 50%
45 DTD HNX B 40%
46 DVM HNX D 20%
47 DXG HOSE C 30%
48 DXS HOSE C 30%
49 EIB HOSE A 50%
50 EVE HOSE D 20%
51 EVF HOSE A 50%
52 EVS HNX D 20%
53 FCN HOSE D 20%
54 FIR HOSE C 30%
55 FIT HOSE B 40%
56 FPT HOSE A 50%
57 FTS HOSE B 40%
58 GAS HOSE A 50%
59 GEG HOSE B 40%
60 GEX HOSE A 50%
61 GKM HNX D 20%
62 GMD HOSE A 50%
63 GVR HOSE A 50%
64 HAH HOSE A 50%
65 HAX HOSE B 40%
66 HCM HOSE A 50%
67 HDB HOSE A 50%
68 HDC HOSE B 40%
69 HDG HOSE B 40%
70 HHS HOSE C 30%
71 HHV HOSE A 50%
72 HPG HOSE A 50%
73 HUT HNX D 20%
74 IDC HNX A 50%
75 IDI HOSE B 40%
76 IJC HOSE B 40%
77 ITC HOSE A 50%
78 KBC HOSE A 50%
79 KDC HOSE B 40%
80 KDH HOSE B 40%
81 KOS HOSE C 30%
82 KSB HOSE B 40%
83 KHG HOSE A 50%
84 L14 HNX D 20%
85 LAS HNX D 20%
86 LCG HOSE B 40%
87 LPB HOSE A 50%
88 LSS HOSE D 20%
89 MBB HOSE A 50%
90 MBG HNX D 20%
91 MBS HNX A 50%
92 MIG HOSE C 30%
93 MSB HOSE A 50%
94 MSH HOSE C 30%
95 MSN HOSE A 50%
96 MWG HOSE A 50%
97 NAF HOSE B 40%
98 NAG HNX C 30%
99 NBB HOSE D 20%
100 NLG HOSE A 50%
101 NT2 HOSE B 40%
102 NTL HOSE D 20%
103 NTP HNX D 20%
104 NHH HOSE C 30%
105 OCB HOSE B 40%
106 ORS HOSE B 40%
107 PAN HOSE A 50%
108 PC1 HOSE B 40%
109 PDR HOSE B 40%
110 PET HOSE C 30%
111 PLX HOSE A 50%
112 PNJ HOSE A 50%
113 POW HOSE A 50%
114 PTB HOSE C 30%
115 PVC HNX D 20%
116 PVI HNX B 40%
117 PVS HNX A 50%
118 PVT HOSE A 50%
119 PHR HOSE B 40%
120 RAL HOSE D 20%
121 REE HOSE A 50%
122 SAB HOSE A 50%
123 SBT HOSE B 40%
124 SCR HOSE C 30%
125 SHB HOSE A 50%
126 SHI HOSE C 30%
127 SHS HNX A 50%
128 SKG HOSE C 30%
129 SSB HOSE A 50%
130 SSI HOSE A 50%
131 STB HOSE A 50%
132 SZC HOSE B 40%
133 TAR HNX B 40%
134 TCB HOSE A 50%
135 TCD HOSE B 40%
136 TCH HOSE C 30%
137 TDM HOSE C 30%
138 TIG HNX B 40%
139 TIP HOSE C 30%
140 TLG HOSE C 30%
141 TNG HNX C 30%
142 TNH HOSE B 40%
143 TPB HOSE A 50%
144 TTA HOSE C 30%
145 TVD HNX C 30%
146 VCB HOSE A 50%
147 VCG HOSE A 50%
148 VCI HOSE A 50%
149 VCS HNX C 30%
150 VGC HOSE A 50%
151 VHC HOSE A 50%
152 VHM HOSE A 50%
153 VIB HOSE A 50%
154 VIC HOSE A 50%
155 VIP HOSE C 30%
156 VIX HOSE A 50%
157 VND HOSE A 50%
158 VNM HOSE A 50%
159 VOS HOSE A 50%
160 VPB HOSE A 50%
161 VPG HOSE C 30%
162 VPI HOSE C 30%
163 VRE HOSE A 50%
164 VSC HOSE B 40%
165 VSH HOSE B 40%
166 VTO HOSE C 30%

 

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/08/2023

Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam thông báo danh mục chứng khoán kỹ quỹ áp dụng từ ngày 18/08/2023

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE C 30%
2 ACB HOSE A 50%
3 ADS HOSE D 20%
4 AGG HOSE D 20%
5 AGR HOSE B 40%
6 AMV HNX D 20%
7 ANV HOSE A 50%
8 ASM HOSE B 40%
9 BAF HOSE B 40%
10 BCG HOSE A 50%
11 BCM HOSE A 50%
12 BID HOSE A 50%
13 BMI HOSE B 40%
14 BMP HOSE B 40%
15 BSI HOSE B 40%
16 BVH HOSE A 50%
17 BVS HNX B 40%
18 BWE HOSE C 30%
19 C69 HNX D 20%
20 CDC HOSE D 20%
21 CEO HNX B 40%
22 CII HOSE B 40%
23 CKG HOSE C 30%
24 CMX HOSE C 30%
25 CNG HOSE D 20%
26 CRE HOSE D 20%
27 CSV HOSE B 40%
28 CTD HOSE D 20%
29 CTF HOSE B 40%
30 CTG HOSE A 50%
31 CTS HOSE D 20%
32 CTR HOSE B 40%
33 DBC HOSE B 40%
34 DBD HOSE D 20%
35 DCM HOSE A 50%
36 DGC HOSE A 50%
37 DGW HOSE A 50%
38 DHC HOSE C 30%
39 DHG HOSE D 20%
40 DIG HOSE B 40%
41 DPG HOSE A 50%
42 DPM HOSE A 50%
43 DPR HOSE C 30%
44 DRC HOSE A 50%
45 DTD HNX B 40%
46 DVM HNX D 20%
47 DXG HOSE C 30%
48 DXS HOSE C 30%
49 EIB HOSE A 50%
50 EVE HOSE D 20%
51 EVF HOSE A 50%
52 EVS HNX D 20%
53 FCN HOSE D 20%
54 FIR HOSE C 30%
55 FIT HOSE B 40%
56 FPT HOSE A 50%
57 FTS HOSE B 40%
58 GAS HOSE A 50%
59 GEG HOSE B 40%
60 GEX HOSE A 50%
61 GKM HNX D 20%
62 GMD HOSE A 50%
63 GVR HOSE A 50%
64 GIL HOSE B 40%
65 HAH HOSE A 50%
66 HAX HOSE B 40%
67 HCM HOSE A 50%
68 HDB HOSE A 50%
69 HDC HOSE B 40%
70 HDG HOSE B 40%
71 HHS HOSE C 30%
72 HHV HOSE A 50%
73 HPG HOSE A 50%
74 HUT HNX D 20%
75 IDC HNX A 50%
76 IDI HOSE B 40%
77 IJC HOSE B 40%
78 ITC HOSE A 50%
79 KBC HOSE A 50%
80 KDC HOSE B 40%
81 KDH HOSE B 40%
82 KOS HOSE C 30%
83 KSB HOSE B 40%
84 KHG HOSE A 50%
85 L14 HNX D 20%
86 LAS HNX D 20%
87 LCG HOSE B 40%
88 LPB HOSE A 50%
89 LSS HOSE D 20%
90 MBB HOSE A 50%
91 MBG HNX D 20%
92 MBS HNX A 50%
93 MIG HOSE C 30%
94 MSB HOSE A 50%
95 MSH HOSE C 30%
96 MSN HOSE A 50%
97 MWG HOSE A 50%
98 NAF HOSE B 40%
99 NAG HNX C 30%
100 NBB HOSE D 20%
101 NLG HOSE A 50%
102 NT2 HOSE B 40%
103 NTL HOSE D 20%
104 NTP HNX D 20%
105 NHH HOSE C 30%
106 OCB HOSE B 40%
107 ORS HOSE B 40%
108 PAN HOSE A 50%
109 PC1 HOSE B 40%
110 PDR HOSE B 40%
111 PET HOSE C 30%
112 PLX HOSE A 50%
113 PNJ HOSE A 50%
114 POW HOSE A 50%
115 PTB HOSE C 30%
116 PVC HNX D 20%
117 PVI HNX B 40%
118 PVS HNX A 50%
119 PVT HOSE A 50%
120 PHR HOSE B 40%
121 RAL HOSE D 20%
122 REE HOSE A 50%
123 SAB HOSE A 50%
124 SBT HOSE B 40%
125 SCR HOSE C 30%
126 SHB HOSE A 50%
127 SHI HOSE C 30%
128 SHS HNX A 50%
129 SKG HOSE C 30%
130 SSB HOSE A 50%
131 SSI HOSE A 50%
132 STB HOSE A 50%
133 SZC HOSE B 40%
134 TAR HNX B 40%
135 TCB HOSE A 50%
136 TCD HOSE B 40%
137 TCH HOSE C 30%
138 TDM HOSE C 30%
139 TIG HNX B 40%
140 TIP HOSE C 30%
141 TLG HOSE C 30%
142 TNG HNX C 30%
143 TNH HOSE B 40%
144 TPB HOSE A 50%
145 TTA HOSE C 30%
146 TVD HNX C 30%
147 VCB HOSE A 50%
148 VCG HOSE A 50%
149 VCI HOSE A 50%
150 VCS HNX C 30%
151 VGC HOSE A 50%
152 VHC HOSE A 50%
153 VHM HOSE A 50%
154 VIB HOSE A 50%
155 VIC HOSE A 50%
156 VIP HOSE C 30%
157 VIX HOSE A 50%
158 VND HOSE A 50%
159 VNM HOSE A 50%
160 VOS HOSE A 50%
161 VPB HOSE A 50%
162 VPG HOSE C 30%
163 VPI HOSE C 30%
164 VRE HOSE A 50%
165 VSC HOSE B 40%
166 VSH HOSE B 40%
167 VTO HOSE C 30%
CONTACT US
Phone