RHB

TT (No)

(Counter) Sàn (Exchange) Hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay kỳ này (Lending ratio)
1 ACB HOSE A 50%
2 CTG HOSE A 50%
3 DBC HOSE A 50%
4 DGC HOSE A 50%
5 FPT HOSE A 50%
6 GEX HOSE A 50%
7 HDB HOSE A 50%
8 HPG HOSE A 50%
9 HSG HOSE A 50%
10 IJC HOSE A 50%
11 KDH HOSE A 50%
12 LPB HOSE A 50%
13 MBB HOSE A 50%
14 MWG HOSE A 50%
15 NLG HOSE A 50%
16 PDR HOSE A 50%
17 POW HOSE A 50%
18 PVS HNX A 50%
19 PVT HOSE A 50%
20 REE HOSE A 50%
21 SHB HNX A 50%
22 SHS HNX A 50%
23 STB HOSE A 50%
24 TCB HOSE A 50%
25 TCH HOSE A 50%
26 VCB HOSE A 50%
27 VHM HOSE A 50%
28 VNM HOSE A 50%
29 VPB HOSE A 50%
30 VRE HOSE A 50%
31 AAA HOSE B 40%
32 AGG HOSE B 40%
33 ASM HOSE B 40%
34 BCC HNX B 40%
35 BID HOSE B 40%
36 DCM HOSE B 40%
37 DHC HOSE B 40%
38 DIG HOSE B 40%
39 DPG HOSE B 40%
40 DPM HOSE B 40%
41 FMC HOSE B 40%
42 GAS HOSE B 40%
43 GIL HOSE B 40%
44 GMD HOSE B 40%
45 GVR HOSE B 40%
46 HAH HOSE B 40%
47 HAX HOSE B 40%
48 HDG HOSE B 40%
49 HHS HOSE B 40%
50 IDV HNX B 40%
51 ITA HOSE B 40%
52 KDC HOSE B 40%
53 KSB HOSE B 40%
54 LCG HOSE B 40%
55 LHG HOSE B 40%
56 MSN HOSE B 40%
57 NDN HNX B 40%
58 NKG HOSE B 40%
59 NTL HOSE B 40%
60 NVL HOSE B 40%
61 PHR HOSE B 40%
62 PLX HOSE B 40%
63 PNJ HOSE B 40%
64 SAB HOSE B 40%
65 SBT HOSE B 40%
66 SLS HNX B 40%
67 SSI HOSE B 40%
68 TDM HOSE B 40%
69 TIG HNX B 40%
70 TIP HOSE B 40%
71 TPB HOSE B 40%
72 TV2 HOSE B 40%
73 VCS HNX B 40%
74 VHC HOSE B 40%
75 VIC HOSE B 40%
76 VJC HOSE B 40%
77 BFC HOSE C 30%
78 BMP HOSE C 30%
79 BVS HNX C 30%
80 BWE HOSE C 30%
81 CSV HOSE C 30%
82 CTD HOSE C 30%
83 D2D HOSE C 30%
84 DGW HOSE C 30%
85 DPR HOSE C 30%
86 DRC HOSE C 30%
87 DTD HNX C 30%
88 EVS HNX C 30%
89 FCN HOSE C 30%
90 FTS HOSE C 30%
91 HCM HOSE C 30%
92 HDC HOSE C 30%
93 HT1 HOSE C 30%
94 IDC HNX C 30%
95 IDI HOSE C 30%
96 ITC HOSE C 30%
97 KBC HOSE C 30%
98 LIX HOSE C 30%
99 NAF HOSE C 30%
100 NRC HNX C 30%
101 NT2 HOSE C 30%
102 PAN HNX C 30%
103 PC1 HOSE C 30%
104 PPC HOSE C 30%
105 PTB HOSE C 30%
106 PVD HOSE C 30%
107 S99 HNX C 30%
108 SCI HNX C 30%
109 SCR HOSE C 30%
110 SMB HOSE C 30%
111 SMC HOSE C 30%
112 SZC HOSE C 30%
113 TBC HOSE C 30%
114 TDC HOSE C 30%
115 THD HNX C 30%
116 THG HOSE C 30%
117 TMS HOSE C 30%
118 TNG HNX C 30%
119 TVC HNX C 30%
120 VCG HOSE C 30%
121 VCI HOSE C 30%
122 VGC HOSE C 30%
123 VGS HNX C 30%
124 VIB HOSE C 30%
125 VND HNX C 30%
126 VPG HOSE C 30%
127 ANV HOSE D 20%
128 BCG HOSE D 20%
129 BCM HOSE D 20%
130 BIC HOSE D 20%
131 BMI HOSE D 20%
132 BSI HNX D 20%
133 CHP HOSE D 20%
134 CLC HOSE D 20%
135 CVT HOSE D 20%
136 DVP HOSE D 20%
137 EIB HOSE D 20%
138 EVG HOSE D 20%
139 FLC HOSE D 20%
140 GDT HOSE D 20%
141 GEG HOSE D 20%
142 HBC HOSE D 20%
143 IDJ HNX D 20%
144 LDG HOSE D 20%
145 MSH HOSE D 20%
146 NBB HOSE D 20%
147 NCT HOSE D 20%
148 NSC HNX D 20%
149 NTP HNX D 20%
150 NVB HNX D 20%
151 PDN HOSE D 20%
152 PET HOSE D 20%
153 PTI HNX D 20%
154 PVI HNX D 20%
155 RAL HOSE D 20%
156 STG HOSE D 20%
157 STK HOSE D 20%
158 TAC HOSE D 20%
159 TCD HOSE D 20%
160 TCL HOSE D 20%
161 TLG HOSE D 20%
162 TLH HOSE D 20%
163 TTA HOSE D 20%
164 TVB HNX D 20%
165 VCF HOSE D 20%
166 VDS HOSE D 20%
167 VNR HNX D 20%
168 VPI HOSE D 20%
169 VSC HOSE D

20%


(Áp dụng từ ngày 07/06/2021)

TT

(No)

(Counter) Sàn (Exchange) Hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay kỳ này (Lending ratio)
1 ACB HOSE A 50%
2 CTG HOSE A 50%
3 DBC HOSE A 50%
4 DGC HOSE A 50%
5 FPT HOSE A 50%
6 GEX HOSE A 50%
7 HDB HOSE A 50%
8 HPG HOSE A 50%
9 HSG HOSE A 50%
10 IJC HOSE A 50%
11 KDH HOSE A 50%
12 LPB HOSE A 50%
13 MBB HOSE A 50%
14 MWG HOSE A 50%
15 NLG HOSE A 50%
16 PDR HOSE A 50%
17 POW HOSE A 50%
18 PVS HNX A 50%
19 PVT HOSE A 50%
20 REE HOSE A 50%
21 SHB HNX A 50%
22 SHS HNX A 50%
23 STB HOSE A 50%
24 TCB HOSE A 50%
25 TCH HOSE A 50%
26 VCB HOSE A 50%
27 VHM HOSE A 50%
28 VNM HOSE A 50%
29 VPB HOSE A 50%
30 VRE HOSE A 50%
31 AAA HOSE B 40%
32 AGG HOSE B 40%
33 ASM HOSE B 40%
34 BCC HNX B 40%
35 BID HOSE B 40%
36 DCM HOSE B 40%
37 DHC HOSE B 40%
38 DIG HOSE B 40%
39 DPG HOSE B 40%
40 DPM HOSE B 40%
41 FMC HOSE B 40%
42 GAS HOSE B 40%
43 GIL HOSE B 40%
44 GMD HOSE B 40%
45 GVR HOSE B 40%
46 HAH HOSE B 40%
47 HAX HOSE B 40%
48 HDG HOSE B 40%
49 HHS HOSE B 40%
50 IDV HNX B 40%
51 ITA HOSE B 40%
52 KDC HOSE B 40%
53 KSB HOSE B 40%
54 LCG HOSE B 40%
55 LHG HOSE B 40%
56 MSN HOSE B 40%
57 NDN HNX B 40%
58 NKG HOSE B 40%
59 NTL HOSE B 40%
60 NVL HOSE B 40%
61 PHR HOSE B 40%
62 PLX HOSE B 40%
63 PNJ HOSE B 40%
64 SAB HOSE B 40%
65 SBT HOSE B 40%
66 SLS HNX B 40%
67 SSI HOSE B 40%
68 TDM HOSE B 40%
69 TIG HNX B 40%
70 TIP HOSE B 40%
71 TPB HOSE B 40%
72 TV2 HOSE B 40%
73 VCS HNX B 40%
74 VHC HOSE B 40%
75 VIC HOSE B 40%
76 VJC HOSE B 40%
77 BFC HOSE C 30%
78 BMP HOSE C 30%
79 BVS HNX C 30%
80 BWE HOSE C 30%
81 CSV HOSE C 30%
82 CTD HOSE C 30%
83 D2D HOSE C 30%
84 DGW HOSE C 30%
85 DPR HOSE C 30%
86 DRC HOSE C 30%
87 DTD HNX C 30%
88 EVS HNX C 30%
89 FCN HOSE C 30%
90 FTS HOSE C 30%
91 HCM HOSE C 30%
92 HDC HOSE C 30%
93 HT1 HOSE C 30%
94 IDC HNX C 30%
95 IDI HOSE C 30%
96 ITC HOSE C 30%
97 KBC HOSE C 30%
98 LIX HOSE C 30%
99 NAF HOSE C 30%
100 NRC HNX C 30%
101 NT2 HOSE C 30%
102 PAN HNX C 30%
103 PC1 HOSE C 30%
104 PPC HOSE C 30%
105 PTB HOSE C 30%
106 PVD HOSE C 30%
107 S99 HNX C 30%
108 SCI HNX C 30%
109 SCR HOSE C 30%
110 SMB HOSE C 30%
111 SMC HOSE C 30%
112 SZC HOSE C 30%
113 TBC HOSE C 30%
114 TDC HOSE C 30%
115 THD HNX C 30%
116 THG HOSE C 30%
117 TMS HOSE C 30%
118 TNG HNX C 30%
119 TVC HNX C 30%
120 VCG HOSE C 30%
121 VCI HOSE C 30%
122 VGC HOSE C 30%
123 VGS HNX C 30%
124 VIB HOSE C 30%
125 VND HNX C 30%
126 VPG HOSE C 30%
127 ANV HOSE D 20%
128 BCG HOSE D 20%
129 BCM HOSE D 20%
130 BIC HOSE D 20%
131 BMI HOSE D 20%
132 BSI HNX D 20%
133 CHP HOSE D 20%
134 CLC HOSE D 20%
135 CVT HOSE D 20%
136 DVP HOSE D 20%
137 EIB HOSE D 20%
138 EVG HOSE D 20%
139 FLC HOSE D 20%
140 GDT HOSE D 20%
141 GEG HOSE D 20%
142 HBC HOSE D 20%
143 IDJ HNX D 20%
144 LDG HOSE D 20%
145 MSH HOSE D 20%
146 NBB HOSE D 20%
147 NCT HOSE D 20%
148 NSC HNX D 20%
149 NTP HNX D 20%
150 NVB HNX D 20%
151 PDN HOSE D 20%
152 PET HOSE D 20%
153 PTI HNX D 20%
154 PVI HNX D 20%
155 RAL HOSE D 20%
156 SJD HOSE D 20%
157 STG HOSE D 20%
158 STK HOSE D 20%
159 TAC HOSE D 20%
160 TCD HOSE D 20%
161 TCL HOSE D 20%
162 TLG HOSE D 20%
163 TLH HOSE D 20%
164 TTA HOSE D 20%
165 TVB HNX D 20%
166 VCF HOSE D 20%
167 VDS HOSE D 20%
168 VNR HNX D 20%
169 VPI HOSE D 20%
170 VSC HOSE D

20%