RHB

Quay lại


Sau khi hoàn thiện thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán, vui lòng điền vào 2 mẫu sau:

  1. Thỏa thuận dịch vụ Internet
  2. Mẫu đăng ký dịch vụ Internet.

Bạn sẽ được cung cấp ID, mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên và thẻ ma trận để thực hiện giao dịch trực tuyến

 

Liên hệ với chúng tôi
Phòng môi giới: 0243 944 6489/0243 944 6490
Email: bsvn.contact@rhbgroup.com