RHB

Quay lại
 

Cổ phiếu doanh nghiệp

Cổ phiếu doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ đến phần lớn khách hàng Doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài với các loại hình dịch vụ như sau;
- Giao dịch chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán/ Securities depository/ custodian.
- Tư vấn đầu tư