RHB

Quay lại
 
 

Cổ phiếu

Cổ phiếu Doanh nghiệp

Cổ phiếu doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ đến phần lớn khách hàng Doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài với các loại hình dịch vụ như sau;
✔ Giao dịch chứng khoán
✔ Lưu ký chứng khoán/ Securities depository/ custodian.
✔ Tư vấn đầu tư

Khách hàng cá nhân

Mở tài khoản giao dịch

Chúng tôi cung cấp tài khoản giao dịch chứng khoán để giao dịch cổ phiếu, Chứng nhận Quỹ, Trái phiếu và Upcom trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (“HOSE”) và Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) cho những khách hàng sau đây:
✔ Tài khoản khách hàng Cá nhân trong nước
✔ Tài khoản khách hàng Doanh nghiệp trong nước
✔ Tài khoản khách hàng Cá nhân nước ngoài
✔ Tài khoản khách hàng Doanh nghiệp nước ngoài

Tài khoản giao dịch trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi dành cho những đối tượng khách hàng dưới đây; Đặt lệnh và sửa đổi giao dịch trực tuyến (theo sự cho phép của các Sàn giao dịch) Truy cập giá trực tiếp theo thời gian thực trên sàn giao dịch chứng khoán: ✔ Truy cập chỉ số thị trường chính; ✔ Truy cập tin tức và thông tin; ✔ Truy cập tài liệu nghiên cứu; Cũng như những dịch vụ khác có sẵn tới khách hàng của Công ty.

Lưu ký chứng khoán

Quản lý chứng khoán của Khách hàng với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với các dịch vụ dưới đây; ✔ Xử lý chuyển đổi cổ phiếu ✔ Đăng ký quyền ✔ Quyền lợi về tiền thưởng. ✔ Chia cổ tức.

 

 
 
CONTACT US
Phone