RHB

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN CẬP NHẬT THÁNG 11 NĂM 2022

(English version below)

 

STT

Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK

Chức vụ

CCHNCK số, cấp ngày

1

Lee Ming How

Tổng giám đốc

002566/PTTC/ cấp ngày 11/08/2020

2

Mai Duy Long

Trưởng phòng Môi giới giao dịch

00203/PTTC, cấp ngày 13/03/2009

3

Nguyễn Đức Quang

Chuyên viên Phòng Môi giới giao dịch  

00350/MGCK cấp ngày 13/03/2009

4

Lê Quang Thạch

Chuyên viên Phòng Môi giới giao dịch 

00168/MGCK cấp ngày 13/03/2009

5

Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán

002508/PTTC cấp ngày 18/07/2019

6

Hà Thị Liên

Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán

006820/MGCK, cấp ngày 27/05/2021

7

Phạm Thị Chiên

Chuyên viên Phòng Tự doanh   

001001/QLQ, cấp ngày 05/09/2018

8

Đỗ Thị Phương Lan

Chuyên viên Phòng Tự doanh  

001892/PTTC, cấp ngày 05/12/2018

9

Cao Ngọc Toàn

Chuyên viên Phòng Tự doanh  

001729/QLQ cấp ngày: 23/11/2018

10

Bạch Hải Anh

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

001548/MGCK, cấp ngày 25/01/2011

11

Nguyễn Thị Bích Hường

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

002611/PTTC cấp ngày: 12/07/2022

                    

 

                                                            

 

No

Fullname

Position

Certificate number, issued date

1

Lee Ming How

General Director

002566/PTTC/ issued on 11/08/2020

2

Mai Duy Long

Head of Brokerage

00203/PTTC, issued on 13/03/2009

3

Nguyen Duc Quang

Brokerage Executive

00350/MGCK issued on 13/03/2009

4

Le Quang Thach

Brokerage Executive

00168/MGCK issued on 13/03/2009

5

Nguyen Thi Hien

Securities Investment Consulting Executive

002508/PTTC issued on 18/07/2019

6

Ha Thi Lien

Securities Investment Consulting Executive

006820/MGCK, issued on 27/05/2021

7

Pham Thi Chien

Self-trading Executive

001001/QLQ, issued on 05/09/2018

8

Do Thi Phuong Lan

Self-trading Executive

001892/PTTC, issued on 05/12/2018

9

Cao Ngoc Toan

Self-trading Executive

001729/QLQ issued on 23/11/2018

10

Bach Hai Anh

Compliance Executive

001548/MGCK, issued on 25/01/2011

11

Nguyen Thi Bich Huong

Auditor

002611/PTTC issued on 12/07/2022

 

Kính gửi Quý Nhà đầu tư và Đối tác liên quan

Công ty TNHH chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi lãi suất cho vay ký quỹ từ ngày 01.12.2022 theo thông tin chi tiết như sau:

+ Lãi suất cơ sở áp dụng phân theo hạng chứng khoán như sau:

 • Hạng A: 9%/năm
 • Hạng B: 10%/năm
 • Hạng C: 11%/năm
 • Hạng D: 12%/năm

+ Lãi suất cho vay

Giá trị một mã chứng khoán chiếm tỷ trọng >=70% tổng giá trị danh mục chứng khoán ký quỹ trong tài khoản margin: Lãi suất cho vay là lãi suất cơ sở hạng D (12%).

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01.12.2022 cho đến khi có thông báo mới.


DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN 
CẬP NHẬT THÁNG 10 NĂM 2022

(English version below)

STT

Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK

Chức vụ

CCHNCK số, cấp ngày

1

Lee Ming How

Tổng giám đốc

002566/PTTC/ cấp ngày 11/08/2020

2

Mai Duy Long

Trưởng phòng Môi giới giao dịch

00203/PTTC, cấp ngày 13/03/2009

3

Nguyễn Đức Quang

Chuyên viên Phòng Môi giới giao dịch  

00350/MGCK cấp ngày 13/03/2009

4

Lê Quang Thạch

Chuyên viên Phòng Môi giới giao dịch 

00168/MGCK cấp ngày 13/03/2009

5

Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán

002508/PTTC cấp ngày 18/07/2019

6

Lê Thị Thu Hà

Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán

00914/PTTC, cấp ngày 06/05/2009

7

Hà Thị Liên

Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán

006820/MGCK, cấp ngày 27/05/2021

8

Phạm Thị Chiên

Chuyên viên Phòng Tự doanh   

001001/QLQ, cấp ngày 05/09/2018

9

Đỗ Thị Phương Lan

Chuyên viên Phòng Tự doanh  

001892/PTTC, cấp ngày 05/12/2018

10

Cao Ngọc Toàn

Chuyên viên Phòng Tự doanh  

001729/QLQ cấp ngày 23/11/2018

11

Bạch Hải Anh

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

001548/MGCK, cấp ngày 25/01/2011

12

Nguyễn Thị Bích Hường

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

002611/PTTC cấp ngày 12/07/2022.

   

SECURITIES LICENSE HOLDER LIST, UPDATE ON OCTOBER 2022
                 

No

Fullname

Position

Certificate number, issued date

1

Lee Ming How

General Director

002566/PTTC/ issued on 11/08/2020

2

Mai Duy Long

Head of Brokerage

00203/PTTC, issued on 13/03/2009

3

Nguyen Duc Quang

Brokerage Executive

00350/MGCK issued on 13/03/2009

4

Le Quang Thach

Brokerage Executive

00168/MGCK issued on 13/03/2009

5

Nguyen Thi Hien

Securities Investment Consulting Executive

002508/PTTC issued on 18/07/2019

6

Le Thu Ha

Securities Investment Consulting Executive

00914/PTTC, issued on 06/05/2009

7

Ha Thi Lien

Securities Investment Consulting Executive

006820/MGCK, issued on 27/05/2021

8

Pham Thi Chien

Self-trading Executive

001001/QLQ, issued on 05/09/2018

9

Do Thi Phuong Lan

Self-trading Executive

001892/PTTC, issued on 05/12/2018

10

Cao Ngoc Toan

Self-trading Executive

001729/QLQ issued on 23/11/2018

11

Bach Hai Anh

Compliance Executive

001548/MGCK, issued on 25/01/2011

12

Nguyen Thi Bich Huong

Auditor

002611/PTTC issued on 12/07/2022

 

 


Khi cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dù là khách hàng cá nhân hay đại diện của khách hàng tổ chức, RHB Securities Việt Nam (viết tắt: RHBS Việt Nam) có thể phải thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn. RHB Securities Việt Nam cam kết bảo quản những thông tin cá nhân trên một cách thích hợp bằng việc tuân thủ chính sách bảo mật dưới đây.

Chính sách này quy định cách thức bảo mật thông tin của người dùng mà chúng tôi có thể thu thập được trong quá trình khách hàng sử dụng trang tin điện tử của RHBS Việt Nam: mục đích sử dụng thông tin; hoàn cảnh mà chúng tôi chia sẻ thông tin và các biện pháp được thực hiện để đảm bảo tính bảo mật thông tin của người sử dụng.

1. Thông tin người sử dụng dịch vụ

RHBS Việt Nam thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng khi tự nguyện điền thông tin vào các biểu mẫu trên trang thông tin điện tử. Thông tin chúng tôi thu thập được chủ yếu từ đơn đăng ký mở tài khoản, các biểu mẫu hoặc các tài liệu mà người sử dụng cung cấp cho RHBS Việt Nam trong quá trình giao dịch.

Thông tin có thể bao gồm: họ và tên, địa chỉ, số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, quốc tịch, số điện thoại, email… Ngoài ra, tùy thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng yêu cầu, RHBS Việt Nam có thể nhận thêm các thông tin của người sử dụng.

2. Cách thức RHBS Việt Nam sử dụng thông tin

RHBS Việt Nam có thể sử dụng thông tin cá nhân người dùng để:

 • Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý giao dịch và/hoặc tài khoản của người sử dụng với RHBS Việt Nam. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba được quy định tại Mục 3.
 • Liên lạc với người sử dụng, nếu có thể/hoặc người được ủy quyền của người sử dụng bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax… liên quan đến mối quan hệ, giao dịch và/hoặc tài khoản của người sử dụng.
 • Cung cấp cho người sử dụng những thông tin (như nghiên cứu đầu tư) hoặc đề xuất ý kiến tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà RHBS cung cấp.
 • Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của RHBS Việt Nam bao gồm việc đánh giá và quản lý rủi ro, tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật.

Nếu giao dịch của người sử dụng với RHBS Việt Nam chấm dứt, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục xử lý các thông tin cá nhân của người sử dụng, trong phạm vi có thể, như được miêu tả trong điều khoản này.

3.Các trường hợp RHBS Việt Nam được phép tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

RHBS Việt Nam không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba, trừ các trường hợp được mô tả như trong điều khoản này.

 • RHBS Việt Nam có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho các chi nhánh, văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện của chúng tôi theo quy định của pháp luật để thực hiện việc cung cấp các dịch vụ. 
 • RHBS Việt Nam có thể tiết lộ, chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho các công ty không liên kết là bên thứ ba độc lập thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của người sử dụng hay hỗ trợ cho các giao dịch của người sử dụng với RHBS Việt Nam. Chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và an ninh thích hợp hoặc cam kết cung cấp mức độ bảo mật tương tự như RHBS Việt nam khi xử lý thông tin khách hàng.
 • RHBS Việt Nam có thể sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật khi được yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật, quy tắc, quy định pháp lý. Chẳng hạn như cung cấp thông tin theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc các tổ chức khác như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Bên thứ ba tiếp nhận thông tin khách hàng được yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng trong phạm vi, quá trình cung cấp dịch vụ và chỉ sử dụng cho những mục đích mà RHBS Việt Nam yêu cầu.

RHBS Việt Nam sẽ không bán thông tin cá nhân của người sử dụng.

4. Quyền lợi của người sử dụng

Khi cung cấp thông tin cá nhân cho RHBS Việt Nam, người sử dụng có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của họ được lưu giữ bởi RHBS Việt Nam bằng cách gửi đề nghị đến RHBS Việt Nam. Người sử dụng sẽ được cung cấp quyền truy cập để tiếp cận thông tin của mình và có thể điều chỉnh khi cần thiết hoặc loại bỏ những thông tin không chính xác theo quy định của RHBS Việt Nam. RHBS Việt Nam đảm bảo hợp tác trong việc cung cấp quyền truy cập đó.

Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mật khẩu truy cập vào trang thông tin điện tử của RHBS Việt Nam. Trong trường hợp mật khẩu bị mất cắp hoặc nghi ngờ để lộ thông tin, người sử dụng có trách nhiệm gửi thư điện tử thông báo cho RHBS Việt Nam ngay lập tức. Trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, RHBS Việt Nam sẽ tiến hành kích hoạt lại mật khẩu truy cập và thông báo cho người sử dụng.

Nếu người sử dụng không thông báo hoặc thông báo chậm cho RHBS VIệt Nam về việc mật khẩu bị đánh cắp hoặc nghi ngờ bị lộ thông tin mật khẩu; đây sẽ là căn cứ để loại bỏ/miễn trừ trách nhiệm của RHBS Việt Nam đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào với thông tin người sử dụng.

5. Các quy định khác

Các điều khoản chính sách bảo mật này là một phần của bất kỳ điều khoản nào khác mà người sử dụng đã ký/thỏa thuận với RHBS Việt Nam như các chính sách, thông báo bảo mật và bất kỳ quy định pháp luật hiện hành bắt buộc áp dụng.

RHBS Việt Nam có thể sẽ liên lạc với người sử dụng qua đường điện thoại, bưu điện, thư điện tử, fax… để cung cấp các thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi tin rằng người sử dụng quan tâm đến. Nếu người sử dụng không muốn được liên lạc theo cách này hoặc muốn thực hiện các quyền của mình về việc điều chỉnh và truy cập thông tin/ cần thêm thông tin liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ RHB Securities Việt Nam.

6.  Những rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng

Đây là trang thông tin điện tử chính thức và ứng dụng phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của RHBS Việt Nam. Người sử dụng khi thực hiện các giao dịch chứng khoán trực tuyến trên nền tảng giao dịch trực tuyến này có thể gặp phải những rủi ro:

 • Trong khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngưng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu;
 • Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra;
 • Giá cả thị trường và thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai lệch;
 • Những rủi ro có thể xảy ra của các phương thức xác thực đặt lệnh cho người sử dụng;
 • Những rủi ro khác mà cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối chứng chỉ quỹ thấy cần thiết phải công bố.

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN CẬP NHẬT THÁNG 8 NĂM 2022
(English version below)

 

STT

Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK

Chức vụ

CCHNCK số, cấp ngày

1

Lee Ming How

Tổng giám đốc

002566/PTTC/ cấp ngày 11/08/2020

2

Mai Duy Long

Trưởng phòng Môi giới giao dịch

00203/PTTC, cấp ngày 13/03/2009

3

Nguyễn Đức Quang

Chuyên viên Phòng Môi giới giao dịch  

00350/MGCK cấp ngày 13/03/2009

4

Lê Quang Thạch

Chuyên viên Phòng Môi giới giao dịch 

00168/MGCK cấp ngày 13/03/2009

5

Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán

002508/PTTC cấp ngày 18/07/2019

6

Lê Thị Thu Hà

Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán

00914/PTTC, cấp ngày 06/05/2009

7

Bùi Thị Mộng Nguyệt

Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán

001424/PTTC, cấp ngày không có

8

Phạm Thị Chiên

Chuyên viên Phòng Tự doanh   

001001/QLQ, cấp ngày 05/09/2018

9

Đỗ Thị Phương Lan

Chuyên viên Phòng Tự doanh  

001892/PTTC, cấp ngày 05/12/2018

10

Cao Ngọc Toàn

Chuyên viên Phòng Tự doanh  

001729/QLQ cấp ngày: 23/11/2018

11

Bạch Hải Anh

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

001548/MGCK, cấp ngày 25/01/2011

12

Nguyễn Thị Bích Hường

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

002611/PTTC cấp ngày: 12/07/2022

                    

SECURITIES LICENSE HOLDER LIST, UPDATE ON AUGUST 2022


No

Fullname

Position

Certificate number, issued date

1

Lee Ming How

General Director

002566/PTTC/ issued on 11/08/2020

2

Mai Duy Long

Head of Brokerage

00203/PTTC, issued on 13/03/2009

3

Nguyen Duc Quang

Brokerage Executive

00350/MGCK issued on 13/03/2009

4

Le Quang Thach

Brokerage Executive

00168/MGCK issued on 13/03/2009

5

Nguyen Thi Hien

Securities Investment Consulting Executive

002508/PTTC issued on 18/07/2019

6

Le Thu Ha

Securities Investment Consulting Executive

00914/PTTC, issued on 06/05/2009

7

Bui Thi Mong Nguyet

Securities Investment Consulting Executive

001424/PTTC, issued on N/A

8

Pham Thi Chien

Self-trading Executive

001001/QLQ, issued on 05/09/2018

9

Do Thi Phuong Lan

Self-trading Executive

001892/PTTC, issued on 05/12/2018

10

Cao Ngoc Toan

Self-trading Executive

001729/QLQ issued on 23/11/2018

11

Bach Hai Anh

Compliance Executive

001548/MGCK, issued on 25/01/2011

12

Nguyen Thi Bich Huong

Auditor

002611/PTTC issued on 12/07/2022

Danh sách người hành nghề chứng khoán tại công ty Chứng khoán RHB Việt Nam cập nhật tháng 5 năm 2022

STT

Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK

Chức vụ

CCHNCK số, cấp ngày

1

Lee Ming How

Tổng giám đốc

002566/PTTC/ cấp ngày 11/08/2020

2

Mai Duy Long

Trưởng phòng Môi giới giao dịch

00203/PTTC, cấp ngày 13/03/2009

3

 

Nguyễn Đức Quang

Chuyên viên Phòng Môi giới giao dịch  

00350/MGCK cấp ngày 13/03/2009

4

Lê Quang Thạch

Chuyên viên Phòng Môi giới giao dịch 

00168/MGCK cấp ngày 13/03/2009

5

 

Phạm Thị Quỳnh Nga

 

Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán

002568/MGCK, cấp ngày 05/12/2018

6

Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán

002508/PTTC cấp ngày 18/07/2019

7

Lê Thị Thu Hà

Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán

00914/PTTC, cấp ngày 06/05/2009

8

Phạm Thị Chiên

Chuyên viên Phòng Tự doanh   

001001/QLQ, cấp ngày 05/09/2018

9

 

Đỗ Thị Phương Lan

Chuyên viên Phòng Tự doanh  

001892/PTTC, cấp ngày 05/12/2018

10

 

Bùi Thị Mộng Nguyệt

 

Chuyên viên Phòng Tự doanh  

001424/PTTC, cấp ngày

không có

11

Bạch Hải Anh

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

001548/MGCK, cấp ngày 25/01/2011

12

Cao Ngọc Toàn

Chuyên viên Phòng Môi giới giao dịch  

001729/QLQ cấp ngày: 23/11/2018